Äldreomsorgens alkoholdilemma

Alkohol

Publicerad 11 jun 2013

Biståndshandläggare och omsorgspersonal inom svenska äldreomsorgen får sällan någon specialisering i hur problematiskt drickande bland äldre ska hanteras. Äldres självbestämmanderätt ställs ofta mot tanken om en skälig levnadsnivå. Professor Evy Gunnarsson har kartlagt hemtjänstens förutsättningar att arbeta med äldre och alkoholproblem.

Frågan om äldre, alkohol och missbruk har uppmärksammats under senare tid.  Liberaliseringen av alkoholpolitiken och ändrade alkoholvanor har lett till en ökning av alkoholkonsumtionen även bland äldre personer över 65 år. Detta är en utveckling som sker också i andra europeiska länder. En generation personer med missbruksproblem som tidigare inte förväntades leva efter pensionsåldern behöver i framtiden adekvat omsorg.  En del äldre utvecklar senare i livet ett mer omfattande drickande på grund av olika händelser. Frågan inställer sig vilken beredskap äldreomsorgen har för att möta dessa äldres behov?

I den svenska hemtjänsten har äldre personer med alkoholproblem alltid funnits men inte varit ett socialt problem som uppmärksammats.  I min studie har jag tillfrågat enhetschefer inom hemtjänsten och chefer för biståndsenheter i 25 kommuner om hur de bedriver sitt arbete med äldre personer med alkoholproblem.  Det framkommer att det inte finns någon statistik att tillgå när det gäller hur omfattande problematiken är.  Men drygt hälften av cheferna svarar att det förekommer ibland och drygt en tredjedel svarar att det är vanligt förekommande.  Några preciserar det med att det alltid finns någon i varje hemtjänstgrupp som har alkoholproblem men att det kan variera något över tid. Speciellt äldre kvinnors missbruk beskrivs som ett ökande problem och upptäcks ofta när hemtjänsten kommer in i bilden.


Det finns en motsättning mellan vad som ska betraktas ligga inom den äldres självbestämmande och vad som ska ingå i en ”skälig levnadsnivå” enligt Socialtjänstlagen


Oorganiserad missbruksvård för äldre

Det förekommer ingen specialisering inom äldreomsorgen mot personer med missbruksproblem. Däremot kan det i kommunerna finnas personer som enhetschefen vet är mer lämpliga att möta personer med denna problematik. Utbildning kring alkohol och äldre förekommer i mycket liten omfattning.
Hemtjänstpersonalen har sällan något organiserat samarbete med andra delar av socialtjänsten eller sjukvården. Detta framkommer även i en studie där omsorgspersonal intervjuats. De påpekar att de står ganska ensamma i sitt arbete. Se mitt kapitel i Samhället, alkoholen och drogerna.

En fråga som av och till blir aktuell är huruvida hemtjänstpersonal ska göra inköp på Systembolaget.  Det finns i princip tre olika förhållningssätt; inte göra inköp till någon, inte göra inköp till personer med missbruksproblem eller att göra inköp till alla som vill. Det förekommer inga skriftliga eller formellt beslutade riktlinjer men det utvecklas ofta en praxis kring hur personalen ska förhålla sig.  Det finns en motsättning mellan vad som ska betraktas ligga inom den äldres självbestämmande och vad som ska ingå i en ”skälig levnadsnivå” enligt Socialtjänstlagen.  Ofta faller beslutet ner på hemtjänstpersonalen som utför det kronkreta arbetet i vardagen.

Upp till personalen

Hur personalen ska förhålla sig när de upptäcker eller misstänker att en person har alkoholproblem, som påverkar den äldres hälsa och vardag, skiljer sig också mellan kommunerna.  Vissa menar att man ”inte kan klampa in” eftersom det är de äldres självbestämmande som råder medan andra menar att det är viktigt att försöka ta upp frågan med den äldre och erbjuda hjälp.

Många svåra beslut hamnar på omsorgspersonalens bord. Det finns ett glapp mellan lagstiftning och praxis. Socialtjänstlagen betonar äldres självbestämmande men även rätten att få den hjälp och vård som behövs för att komma ifrån sitt missbruk.  I realiteten finns få behandlingsmöjligheter riktade till äldre.  Äldre som har alkoholproblem tenderar att bli osynliggjorda.  Det finns föreställningar om att äldre inte svarar på behandling och sällan ställs frågor kring alkohol till äldre som söker vård för olika åkommor som kan dölja en bakomliggande alkoholproblematik. Under tiden försöker hemtjänstpersonalen ge en god omsorg som i bästa fall kan minska alkoholintaget.

Evy Gunnarsson
Professor i socialt arbete
Stockholms universitet

 

Andra artiklar som kan intressera:

Socialarbetarens dilemma – beskydd eller självbestämmanderätt?

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint