Samband mellan beväringars utbildning och alkoholvanor

Alkohol

Publicerad 19 feb 2013

Beväringars socioekonomiska bakgrund påverkar alkoholvanorna i militären. Under den sex månader långa tjänstgöringstiden skiftar alkoholvanorna främst bland de som endast gått grundskola. Däremot blir berusning vanligare bland de som gått gymnasiet efter att tjänstgöringen är slut.

Vilda barkvällar – minnen som varar en lång tid. Historier kring alkohol är en viktig del av den finska beväringens sociala liv, trots att alkoholkonsumtionen under denna tid inte är märkbart högre än under andra perioder. Tidigare studier har visat att bli full inte är något skamfullt bland beväringar, utan snarare ett tecken på manlighet. Däremot har inställningen till alkohol blivit negativare på senare tid vilket kan bero på ändrade regler som många brigader tillämpat, som till exempel att beväringar måste vara tillbaka på kasernen tidigare på kvällen än förr.

Piia Jallinoja, Kirsimarja Raitasalo och Christoffer Tigerstedt från Institutet för hälsa och välfärds (THL) skriver i senaste Yhteiskuntapolitiikka att den sex månader långa tjänstetiden inte påverkar beväringars alkoholvanor i stor utsträckning. Ungefär hälften (54 %) uppger att de innan tjänstetiden drack sig berusade minst en gång i månaden. Efter militären har andelen knappt ökat till närmare sex av tio (58 %).

Berusade. Andelen (%) som svarade att de dricker sig ordentligt berusade en gång i veckan.

 

Utbildning påverkar

Den socioekonomiska bakgrunden påverkar hälsan och alkoholvanorna. Bland de beväringar som bara gått grundskolan fanns det färre som höll sig nyktra och fler som drack sig berusade mer än en gång i månaden både före, under och efter militärtjänsten. Studier har visat att berusning spelar olika roller beroende på den socioekonomiska bakgrunden. För män med lägre utbildning är berusning ansedd att vara en byggsten för maskuliniteten, medan män med högre utbildningen ser återhållsamhet som ett uttryck för sin.

Nyktra. Andelen (%) som svarade att de håller sig nyktra.

 

Under själva tjänstgöringstiden varierar beväringarnas dryckesvanor. Beväringar med endast grundskolebakgrund är de enda som märkbart minskade sitt drickande efter två månader i militären. Alla i militären – oberoende av utbildning – följer samma mönster. Först minskar antalet som dricker sig berusade mer än en gång i månaden, men i slutet av perioden ökar denna andel. Särskilt bland beväringar med gymnasiebakgrund ökade antalet som dricker sig berusade mer än en gång i månaden efter att de tjänstegjort i sex månader.

 

Julius von Wright

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint