Samband mellan alkoholkonsumtion och sexuellt riskbeteende

Alkohol

Anna Strandberg, fil dr STAD
Publicerad 10 jun 2019

En stor andel av besökarna på ungdomsmottagningar i Stockholms län har en riskabel alkoholkonsumtion. Dessa har också i högre utsträckning ett sexuellt riskbeteende, så som att glömma eller avstå från skydd vid sex och att sällan eller aldrig använda skydd vid sex med en ny eller tillfällig partner. Drygt fyra av tio har också provat någon annan drog än alkohol.

Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) har genomfört en studie kring alkohol, droger och sexuellt riskbeteende bland besökare på ungdomsmottagningar i Stockholms län. Undersökningen genomfördes under hösten 2016 då 328 individer på sammanlagt 11 ungdomsmottagningar anonymt besvarade en enkät i samband med sitt besök. Medelåldern bland de svarande var 19 år och 89 procent var flickor eller unga kvinnor. Resultaten visar att en majoritet av de svarande har en riskfylld alkoholkonsumtion och att drygt 40 procent även provat någon annan drog än alkohol. Studien visar också att sexuellt riskbeteende är vanligare bland riskkonsumenter av alkohol. Riskkonsumenter har i högre utsträckning låtit bli eller glömt bort att använda skydd vid sex under alkoholpåverkan, och det är också vanligare att de haft en könssjukdom.

Ungdomsmottagningarna spelar en viktig roll

Ungdomsmottagningarnas arbete är huvudsakligen inriktat på sex och samlevnad, men mottagningarna är också en del av det offentliga nätverket kring ungdomar och mottagningarna gör en viktig insats vad gäller ungdomars generella psykiska hälsa. Flera yrkesgrupper finns representerade på mottagningarna, främst barnmorskor och kuratorer men även psykologer och gynekologer. Den primära funktionen är att erbjuda råd angående preventivmedel och strategier för att förebygga sexuellt överförbara infektioner (STI). Många samtal handlar också om stress, ångest, identitet och sexualitet hos ungdomar och unga vuxna.

I Sverige finns cirka 230 ungdomsmottagningar, varav drygt 30 är belägna i Stockholms län. Mottagningarna är öppenvårdsenheter och besöks årligen av cirka 200 000 ungdomar och unga vuxna mellan 12 och 23 år. Den stora majoriteten av besökarna är flickor och unga kvinnor. Trots minskande alkoholkonsumtion bland ungdomar generellt, tyder rapporter på att alkoholkonsumtionen är högre hos gruppen ungdomar som besöker en ungdomsmottagning jämfört med normalpopulationen. De unga vuxna som också tillhör ungdomsmottagningarnas målgrupp är dessutom en grupp som är svår att nå med preventiva insatser vilket gör mottagningarna till en viktig arena för alkohol- och drogprevention.

Samband mellan alkoholkonsumtion och sexuellt riskbeteende

Precis som i tidigare undersökningar framkom i föreliggande studie att en stor andel av besökare på ungdomsmottagningar är riskkonsumenter av alkohol, och även att många av dem provat någon annan drog än alkohol. Tidigare forskning tyder på att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och sexuellt riskbeteende. De svar vi fick från unga i vår studie visar samma sak. Det finns ett samband mellan riskfylld alkoholkonsumtion och ett sexuellt riskbeteende, till exempel att glömma eller låta bli att skydda sig i samband med sex under alkoholpåverkan.

Ett systematiskt alkoholförebyggande arbete

Det är välkänt att alkohol- och drogkonsumtion kan leda till negativa konsekvenser på både kort och lång sikt. Resultaten i denna studie bekräftar att mottagningarnas personal träffar många ungdomar som har en riskkonsumtion av alkohol och även många som provat någon annan drog. Sammantaget gör detta ungdomsmottagningar till en viktig arena för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Läs hela studien i Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

FacebookXLinkedInEmailPrint