Kvinnor slutar röka för andras skull

Tobak

Publicerad 14 okt 2015

I Sverige röker fler kvinnor än män, vilket globalt sett är unikt. Vanorna mellan män och kvinnor skiljer sig, men likaså sättet som de väljer att sluta på. Kvinnor slutar oftare att röka för andras skull och män oftare på grund av medicinska orsaker, skriver Tove Sohlberg.

Globalt sett är det fler män än kvinnor som röker, men i Sverige har förhållandet varit set motsatta sedan 1980-talet. Här röker fler kvinnor än män vilket internationellt sett är en unik situation.

Tidigare studier har visat att rökning varierar mellan könen men också att det finns könsskillnader gällande val av metod och strategi bland de rökare som försöker sluta. Denna studie visar på flera sådana skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor röker mer av fysiska, psykologiska och sociala skäl än vad män gör. Kvinnors rökning fyller alltså behov, som exempelvis att förhindra viktuppgång, att få en paus i arbetet samt att vara en del av ett sammanhang till en högre grad än för män. För kvinnor tycks rökningen spela en viktig roll i deras liv, både för henne som individ och som del av ett socialt sammanhang.

Varför sluta? Att ta kontroll viktigt för kvinnor

Kvinnor och män uppger delvis olika skäl för att sluta röka. Fysisk och psykisk hälsa, som exempelvis att förbättra konditionen men också att känna sig fräschare och inte lukta rök, var viktigare för kvinnor än för män. Orsaker som beror på andra var alltså vanligare bland kvinnor. Männen uppger istället medicinska skäl som orsak, som exempelvis råd från en läkare att sluta eller faktisk medicinsk ohälsa.

 

För männen tycks inte rökningen utgöra någon speciellt viktig del i deras liv. De upplever färre negativa konsekvenser än kvinnor…

 

Kvinnor upplever oftare negativa konsekvenser av rökande, som exempelvis en känsla av att förlora kontrollen över sina handlingar och ett sätt att ta tillbaka denna kontroll är sluta röka. För männen tycks inte rökningen utgöra någon speciellt viktig del i deras liv. De upplever färre negativa konsekvenser än kvinnor och ser sin rökning som en relativt oproblematisk vana, trots att de ofta uppger medicinska problem som ett skäl för att sluta röka.

Kvinnor använder oftare professionell hjälp

Kvinnor planerar ofta rökstoppet i förväg och använder sig oftare än män av professionell hjälp och nikotinläkemedel medan män sällan planerar i förväg. Däremot använder män i högre utsträckning än kvinnor sig av snus för att sluta röka.

En del upplever negativa konsekvenser av sin rökfrihet – något som är vanligare för kvinnor med fysiska problem som viktuppgång och sömnsvårigheter. Naturligtvis fanns också positiva konsekvenser där kvinnor, mer än män, uppger att de träffat nya vänner, börjat med en ny aktivitet och förbättrat sin ekonomiska situation.

Hittills har det saknats en mer heltäckande förståelse av processen till rökfrihet och vilka genusspecifika mekanismer som kan ligga bakom ett lyckat och stabilt rökstopp. Denna studie visar hur komplex denna process är, men också att rökning tycks fylla även andra behov utöver att stilla ett nikotinbegär. De skillnader mellan kvinnor och män som visats tyder på att insatser för att hjälpa personer att sluta röka bör ta hänsyn till de personliga behov rökningen fyller.

Tove Sohlberg
universitetslektor
Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint