Den norske regjeringen vil fortsatt føre en restriktiv rusmiddelpolitikk

Alkohol, Dopning, Narkotika, Tobak

Publicerad 16 aug 2012

Verken heroin i substitusjonsbehandling eller avkriminalisering av ikke-medisinsk bruk av narkotika. Astrid Skretting har lest regjeringens nye stortingsmelding om rusmiddelpoltikken og finner ingen store overraskelser.

I juni 2012 la den norske regjeringen fram en rusmiddelpolitisk melding til Stortinget: Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.  Det er første gang det legges fram en stortingsmelding som omfatter alkohol, narkotika og doping. Dette må ses som en konsekvens av at norske myndigheter gjennom de siste 10-20 år i økende grad har funnet det formålstjenlig å se de ulike rusmidlene i sammenheng. Norge har eksempelvis gjennom flere år hatt en felles organisering av behandling for narkotika- og alkoholproblemer selv om det fremdeles finnes behandlingsenheter som i praksis er spesialisert på å ta imot pasienter med henholdsvis alkohol- eller narkotikaproblemer.

Innledningsvis slår meldingen fast at regjeringen vil fortsette å føre en restriktiv alkohol- og narkotikapolitikk og at en innenfor en helhetlig rusmiddelpolitikk særlig vil legge vekt på fem områder: forebygging og tidlig innsats, samhandling mellom ulike tjenester, økt kompetanse og økt kvalitet, redusere overdosedødsfallene, innsats for pårørende og mot passiv drikking

Generelt sett kan stortingsmeldingen ikke sies å representere noen store endringer i norsk rusmiddelpolitikk. Meldingen må først og fremst ses på som en oppsummering av status på rusmiddelfeltet og hva regjeringen mener det er viktig å vektlegge.  Det er likevel noen områder som kan være av spesiell interesse.
Når det gjelder alkohol har det i Norge vært en til dels opphetet debatt om hvorvidt en reduksjon i skjenketider vil kunne redusere vold i det offentlige rom.  Regjeringen har ut fra dette tidligere varslet en mulig innskrenking av maksimaltid for skjenking som i dag er kl 03.00. Med dette som ytre ramme er det så den enkelte kommune som fastsetter hvor lenge skjenking kan pågå på aktuelle serveringssteder. Det er også blitt påpekt at kommunenes kontroll med brudd på alkoholloven i forbindelse med salg og skjenking er for dårlig.  I stortingsmeldingen slås det imidlertid fast at regjeringen vil opprettholde de statlige maksimaltidene.  Det varsles samtidig at regjeringen vil øke kravene til kommunenes til kontroll med salgs- og skjenkebevilgninger og at det vil bli utarbeidet en forskrift med nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven.

Strategi for reduksjon av overdoser

Norge har gjennom mange år hatt relativt mange overdosedødsfall med bakgrunn i narkotikamisbruk.  I stortingsmeldingen varsler regjeringen at det nå vil bli utarbeidet en fem-årig nasjonal strategi for reduksjon av overdoser.  På bakgrunn av overdoseproblematikken og at mange rusmiddelmisbrukere er svært forkomne, har det også blitt diskutert hvorvidt en i Norge burde ta i bruk heroin-behandling for de som ikke klarer å nyttiggjøre seg dagens substitusjonsbehandling.  Dette var blant annet bakgrunnen for at regjeringen i 2009 oppnevnte det såkalte Stoltenbergutvalget som fikk i oppdrag å vurdere tiltak for de mest utsatte rusmiddelmisbrukerne og deriblant vurdere heroinbehandling.  I sin rapport foreslo så utvalget å sette i gang en prøveordning med slik behandling (Stoltenbergutvalget: Rapport om Narkotika). Våren 2012 framholdt også den sittende helseministeren at heroinbehandling kunne være aktuelt. Det har derfor vært knyttet stor spenning til om regjeringen i stortingsmeldingen ville gå inn for heroin i substitusjonsbehandling. Stortingsmeldingen fastslår imidlertid at regjeringen etter en samlet vurdering ikke har funnet et godt nok grunnlag for å innføre en slik prøveordning på det nåværende tidspunkt. Diskusjonen om heroinbehandling vil trolig fortsette selv om regjeringen sier nei i denne omgang. Dette fordi en stor gruppe narkotikamisbrukere lever i stor elendighet og mange fortsatt dør av overdoser.

Hvorvidt dagens bestemmelser om forbud mot all ikke-medisinsk bruk av narkotika er hensiktsmessig har også vært gjenstand for diskusjon, og det er blitt tatt til orde for avkriminalisering av besittelse og bruk.  Dette ble langt på vei også foreslått av Stoltenbergutvalget. Regjeringen slår like fullt fast at forbudet opprettholdes. Det sies samtidig at dette ikke er til hinder for å benytte alternative straffereaksjoner ved at personer med rusmiddelproblemer kan tilbys helsehjelp som alternativ til tradisjonell straff.

Regjeringen foreslår ellers kriminalisering av besittelse og bruk av dopingmidler noe som per i dag ikke er straffbart i Norge. Det vil også settes i gang en mobiliseringskampanje mot doping.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint