Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Forskning visar att det är svårare för utrikes födda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden än för utrikes födda män.

I internationella sammanhang utmärker sig de nordiska länderna med sina höga sysselsättningsnivåer, framför allt bland kvinnor. Det höga arbetsdeltagandet bland kvinnor utgör också en av grundpelarna i den nordiska välfärdsmodellen.  Samtidigt har sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda växt i de nordiska länderna.

Det faktum att nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden tar längre tid än mäns har undersökts på både nationell och nordisk nivå. OECD har studerat varför en klart mindre andel av flyktingkvinnorna kommer in på de nordiska arbetsmarknaderna, inte bara i förhållande till de som redan bor i landet, men också i förhållande till män som kommer som flyktingar.

Forskningen visar att en rad faktorer påverkar deltagandet på arbetsmarknaden för en nyanländ, till exempel vilken utbildning och tidigare yrkeserfarenhet han eller hon har och hur hälsosituationen ser ut för personen. Kvinnliga flyktingar har ofta sämre utgångspunkt än manliga flyktingar på de här områdena. Många flyktingar kommer dessutom från länder med dåliga utbildningssystem speciellt för kvinnor och ett lågt yrkesdeltagande bland den kvinnliga befolkningen.

Kombinationen av att kvinnor är föräldralediga i högre utsträckning än män gör att många, framförallt kvinnor med kort utbildning riskerar att hamna långt från arbetsmarknaden. Den här gruppen riskerar inlåsning i försörjningsstöd vilket i sin tur kan leda till både bristande egenmakt och delaktighet i samhället och öka risken för ohälsa.

Frågan om kvinnors arbetsdeltagande är viktig både ur ett individuellt och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Om utrikes födda kvinnor skulle delta på arbetsmarknaden i lika hög grad som inrikes födda kvinnor skulle BNP-nivån öka, arbetslösheten bli lägre och de offentliga finanserna stärkas. Om utvecklingen däremot inte bryts finns det en oro att även invandrarnas barn drabbas. Att även mamman i familjen gå till jobbet ger många goda effekter utöver att familjens inkomst ökar. Det handlar till exempel om kvinnans ställning i familjen och möjligheter att påverka och vara en förebild för sina barn.

Enligt forskning behövs det en rad olika åtgärder för att öka utrikesfödda kvinnors jobbchanser:

  • Integrationsinsatser bör påbörjas så snart som möjligt och behovet av uppsökande verksamheter är stort
  • Det behövs fler yrkes- och arbetsmarknadsutbildningar för kvinnodominerade yrken
  • Validering och kompletteringsutbildningar måste i högre grad anpassas efter utrikesfödda kvinnors behov
  • Civilsamhället är en viktig resurs i arbetet. Genom bra samarbeten mellan kommuner och civilsamhället underlättas nyanlända kvinnors etablering, bland annat genom att skapa nätverk och stödja språkinlärning. Det kan även handla om verksamheter som erbjuder sociala aktiviteter eller mentorskap.

Under Lärande exempel på temat lyfter vi integrationsinsatser från olika delar av Norden. Samtliga har visat sig effektiva för att underlätta integrationen av nyanlända kvinnor, insatser som direkt eller indirekt leder till arbete och egen försörjning. Till vänster finner du även forskning och aktuella nyheter på temat.

Kvinna med sjal ser ut över havet

 

Story map om utrikesfödda kvinnors etablering

Du hittar intervjuer, filmer, kartor och fakta om utrikesfödda kvinnors etablering i vår story map

Forskning på temat

Här presenteras fakta och forskning inom det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:

NVC logo.

Arbete

26 mar 2021

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

En analys av hinder och möjligheter [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

17 mar 2021

Föräldraledighet: hinder eller möjlighet för etablering i samhället

Denna rapport är en del av SNS forskningsprojekt »Lärdomar om integration«, vars övergripande syfte är att ta fram ny kunskap om hur i [...]

NVC logo.

Arbete

12 mar 2021

Kvinnor som inte deltar i integrationsprogram

Målen med denna studie har varit att kartlägga kunskap om målgruppen kvinnor som ej deltagit i de nordiska integrationsprogrammen och att [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

11 sep 2020

Matchningsinsatser för personer som nyligen fått uppehållstillstånd

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

21 feb 2020

Aktiviteter för flykting- och anhöriginvandrare inom etableringsprogrammet

Under de senaste åren har ett stort antal flykting- och anhöriginvandrare kommit till Sverige. Samtidigt har tidigare forskning visat att [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

18 nov 2019

Etablering efter etableringsinsatser

Denna rapport studerar hur det går för dem som påbörjat insatser i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 2010–2014, med särskilt fo [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

27 maj 2019

Veje til beskæftigelse for flygtninge-og indvandrerkvinder: En guide baseret på den aktuelt bedste viden fra de nordiske lande

Dette er en guide, som giver viden om gode metoder, værktøjer og tiltag, der kan få indvandrerkvinder i arbejde. [...]

NVC logo.

Arbete

4 jan 2019

Enhanced Labour Market Opportunities for Immigrant Women – case studies from arctic cities

This publication is the outcome of a comparative study focusing on immigrant women’s access to the labour market in small and medium-sized [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

20 sep 2018

Triple Disadvantage? A first overview of the integration of refugee women

45% of refugees in Europe are women, yet little is known on their integration outcomes and the specific challenges they face. This report su [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

20 jun 2018

Kunskapsöversikt: Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden

I denna rapport försöker vi bidra till ökad kunskap om nyanländas arbetsmarknadsetablering i Sverige och vad som påverkar denna. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

20 jun 2018

Hur skapar vi en mer jämställd arbetsmarknadsetablering?

En studie av Arbetsförmedlingens förmedlingsverksamhet och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

20 jun 2018

Progression i Etableringsuppdraget? En kohorts- och jämställdhetsanalys av arbetssökande i Etableringsuppdraget

Syftet med denna rapport är att undersöka om det sker en progression inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, d v s om myndigheten b [...]

Kartor på temat

Här presenteras kartor på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Migration & utveckling

15 mar 2018

Nettomigration kvinnor 2016

Looking at the Nordic Region as a whole there is a balance between foreign born males and females (101 males per 100 females). [...]

Migration & utveckling

8 mar 2018

Female international net migration rate in 2015

This map shows the international net migration rate for females in 2015. [...]

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Utrikes födda kvinnors etablering

Jämställd etablering (ESF-Projekt) – Matchning från dag 1, Matchning från dag1 Plus (Metod)

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Tillväxt Kvinna

Tillväxt Kvinna är ett projekt där man genom tvärsektoriell samverkan mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och lokala idéburna o [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Utrikes födda kvinnors etablering

Jobbsjansen – Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet

I 2013 ble tiltaket Jobbsjansen innført som en permanent ordning. Målet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som st [...]

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

Bydelsmødrene

Bydelsmödrarna är i första hand kvinnor med minoritetsbakgrund som gör en frivillig insats i sitt bostadsområde. De stöttar kvinnor so [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Utrikes födda kvinnors etablering

Womento för kvinnor

År 2011 lanserade Familjeförbundet Finland projektet för invandrarkvinnor med högre utbildning. Målsättningen är att stötta kvinnorn [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Island

Utrikes födda kvinnors etablering

EMPOWER – Training for women of foreign origins and support workers

The Directorate of Labour in Iceland is a partner in an Erasmus+ project that has the aim of develop training materials for vulnerable women [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Utrikes födda kvinnors etablering

Projekt Mirjam underlättar etablering på arbetsmarknaden för nyanlända kvinnor

Mirjam är ett ESF-finansierat projekt som ägs av Arbetsförmedlingen. Mirjam finns i Östergötland och Södermanland och erbjuder vägled [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Utrikes födda kvinnors etablering

Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening i Rosengård i Malmö. Det [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Kalender

25

sep

2019

Avslutat

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Nyheter på temat

Arbete

2 sep 2021

Fler insatser för att stärka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter [...]

Arbete

17 sep 2020

Förstärkt satsning för bland andra utrikes födda kvinnor till jobb och utbildning

Det behövs fortsatta insatser riktade till utrikes födda kvinnor och andra grupper som befinner sig långt från studier och arbete. Reger [...]

Arbete

1 jul 2020

Many women with a foreign background go on to higher education after folk high school

Six in ten participants in the folk high school general course who acquired general entry qualifications to higher education studied in high [...]

Sociala insatser

7 feb 2020

Bydelsmødrar och stadsdelsmammor skapar ett nordiskt nätverk

Måndagen den 27 januari 2020 möttes bydelsmødrar från Danmark och Norge och stadsdelsmammor från Sverige i Helsingborg för att starta [...]

Följ oss på sociala medier: