Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Civilsamhället har spelat en avgörande roll för flykting- och asylmottagandet i Norden

Norden har sedan flera decennier upplevt flera vågor av immigranter. För nyanlända invandrare från olika kulturer, med olika utbildning och tro har segregationen gradvis ökat i det nya landet och frågan om integration har varit ett återkommande diskussionsämne.

Hur ska man integrera nyanlända in i majoritetssamhället så att de lär sig språket, få arbete och bostad, utbilda sig och få en bra fritid?

Med tiden har integrationspolitiken i de nordiska länderna förändrats och omvärderats medan segregationen och arbetslösheten bland invandrare har ökat. Civilsamhället är betydelsefullt för nyanländas integration i samhället och behovet därmed stort av partnerskap mellan civilsamhället och myndigheter.

Det här temaområdet syftar till att göra nordiska jämförelser när det handlar om civilsamhällets roll inom integrationsområdet och sätta fokus på några lärande exempel från de nordiska länderna.

Frivilligorganisationer och integration

Under ”Lärande exempel på temat” lyfter vi frivilligorganisationer från olika delar av Norden. Samtliga har visat sig effektiva för att underlätta integration av nyanlända. Till vänster finner du även forskning och aktuella nyheter på temat.

Läs om vår konferens i Stockholm om inklusion där vi ställer frågan hur vi skapar bättre villkor för det civila samhället. Vi har bjudit forskare, centrala aktörer inom civilsamhället och offentlig sektor i Norden för att tillsammans med dig diskutera om hur vi bäst tar tillvara på kunskapen och kraften hos civilsamhället.
Nordisk konferensen om inklusion 

Forskning på temat

Här presenteras fakta och forskning inom det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:

NVC logo.

Integration

25 sep 2023

Ny rapport: Hvordan går det med integrationen i Norge?

Det norske Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) indikatorrapport for 2023 giver et billede af, hvordan indvandrere og deres børn [...]

Danmark

Bostad

23 feb 2023

Danmarks modtagelse af flygtninge fra Ukraine – hvad har vi lært?

Rapporten fra den danske interesseorganisation KL, danske Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp tegner et billede af en ekstraordinær si [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration

23 feb 2023

Starka mammor – Trygga barn

Asylsökande och nyanlända utrikesfödda mammor och deras barn är några av de mest utsatta grupperna vad gäller psykisk ohälsa, socioek [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Corona

9 maj 2021

Who is left behind? The impact of place on the possibility to follow Covid-19 restrictions

While the Nordic countries have long been champions of equality, the Covid-19 pandemic has put a new light on societal structural injustices [...]

NVC logo.

Arbete

18 dec 2020

A study on the potential for introducing a Community Sponsorship Program for Refugees in Sweden

Scoping report prepared for UNHCR’s Representation for the Nordic and Baltic Countries. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

22 jun 2020

Learning to live in a new Country – everyday social integration: Civil society and integration – Nordic rural perspective

In this paper we focus on three of the main ways civil society can play a role in the integration of refugees and immigrants. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

24 sep 2019

Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor

Rapporten visar att det civila samhällets organisationer och föreningar har ett stort engagemang och en stor drivkraft i arbetet kring fly [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

23 sep 2019

Utveckla idéburet offentligt partnerskap

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala oc [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

23 sep 2019

Samverkan med civilsamhället

SKL har genomfört en kartläggning 2018 i samarbete med Chalmers tekniska högskola av hur kommuner och regioner samverkar med civilsamhäl [...]

NVC logo.

Arbete

23 sep 2019

Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen

Under hösten 2018 genomfördes drygt 6 500 enkätintervjuer med människor i hela Sverige som är födda i de vanligaste ursprungsländerna [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

27 maj 2019

Veje til beskæftigelse for flygtninge-og indvandrerkvinder: En guide baseret på den aktuelt bedste viden fra de nordiske lande

Dette er en guide, som giver viden om gode metoder, værktøjer og tiltag, der kan få indvandrerkvinder i arbejde. [...]

NVC logo.

Arbete

26 apr 2019

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report has been commissioned by the Labour Market Committee of the Nordic Council of Ministers. The chief aim is to provide policyrelev [...]

Kartor & statistik på temat

Här presenteras kartor och statistik på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Inga aktuella poster

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

Baba – fordi far er vigtig!

Fonden for Socialt Ansvar fik i 2014 midler fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i Danmark til at udvikle et koncept, som sk [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Hej främling!

Hej främling! är en ideell förening som anordnar gratis hälsofrämjande insatser för alla med en önskan om innanförskap. Aktivitetern [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Kompis Sverige

Kompis Sverige skapar möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Med Hjerte For Arendal

Med hjerte for Arendal – et godt sted å bo for alle er et 4 årig prosjektsamarbeid mellom kommunen, KS Agder og fem frivillige organisas [...]

Danmark

COVID-19

Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker er etableret med det formål at gøre mangfoldighed til en ressource og gevinst i dansk erhvervsliv. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Nätverk, Aktivitet, Delaktighet (NAD)

Genom att komma ut i föreningslivet kan nyanlända stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

Tillväxt Kvinna

Tillväxt Kvinna är ett projekt där man genom tvärsektoriell samverkan mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och lokala idéburna o [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

VIDA – Välj Inkludering Delaktighet Aktivitet

Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet matchar nyanlända personer med olika civilsamhällesaktiviteter för att skapa fler tillfälle [...]

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

Integrationshuset Kringlebakken

Kringlebakken har eksisteret siden 1999. Husets indsatser tager alle udgangspunkt i den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats. K [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Nyanlända som resurs för glesbygd

En säker hamn

Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Integration av nyanlända barn och familjer

SAMMEN – Et integreringsprosjekt for ungdom

Selve nøkkelen i prosjektet er at ungdommer møtes og gjør ting sammen. Felles interesser er derfor en viktig nøkkel i det som også omt [...]

Danmark

Integration av nyanlända barn och familjer

MindSpring

Et gruppeforløb om livet i eksil med fokus på ny viden, bevidsthed og handlekompetence. [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Kalender

25

sep

2019

Avslutat

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Nyheter på temat

Arbete

25 sep 2023

Hvordan går det med integrationen i Norge?

Hvordan går det for indvandrerne og deres børn? Norsk årsrapport analyserer status indenfor bl.a. arbejdsmarked, uddannelse og politisk o [...]

Sociala insatser

19 sep 2023

Ny bog beretter om de frivilliges rolle efter det danske paradigmeskifte

Ny bog: Forskningsprojekt belyser konsekvenser af det såkaldte paradigmeskifte i dansk udlændingepolitik for fagfolk og frontmedarbejdere, [...]

Ukraina

12 maj 2022

Så kan ukrainska flyktingar få hjälp

EU:s massflyktsdirektiv innebär att Sveriges myndigheter behövt anpassa vilka stöd och insatser som kan användas. Arbetsförmedlingen se [...]

Sociala insatser

25 feb 2022

Frivillige venner viser vej til job og deltagelse i samfundslivet

Flygtninge bliver bedre til dansk, forbedrer deres beskæftigelsessituation og deltager mere aktivt i samfundet, når de har en frivillig ve [...]

Följ oss på sociala medier: