Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Aktuellt tema

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanländaCivilsamhället har spelat en avgörande roll för flykting- och asylmottagandet i Norden

Norden har sedan flera decennier upplevt flera vågor av immigranter. För nyanlända invandrare från olika kulturer, med olika utbildning och tro har segregationen gradvis ökat i det nya landet och frågan om integration har varit ett återkommande diskussionsämne.

Hur ska man integrera nyanlända in i majoritetssamhället så att de lär sig språket, få arbete och bostad, utbilda sig och få en bra fritid?

Med tiden har integrationspolitiken i de nordiska länderna förändrats och omvärderats medan segregationen och arbetslösheten bland invandrare har ökat. Civila samhället är betydelsefullt för nyanländas integration i samhället och behovet därmed stort av partnerskap mellan civilsamhället och myndigheter.

Det här temaområdet syftar till att göra nordiska jämförelser när det handlar om civilsamhällets roll inom integrationsområdet och sätta fokus på några lärande exempel från de nordiska länderna.

Under ”Lärande exempel på temat” lyfter vi frivilligorganisationer från olika delar av Norden. Samtliga har visat sig effektiva för att underlätta integrationen av nyanlända. Till vänster finner du även forskning och aktuella nyheter på temat.

Läs om vår konferens i Stockholm om inklusion där vi ställer frågan hur vi skapar bättre villkor för det civila samhället. Vi har bjudit forskare, centrala aktörer inom civilsamhället och offentlig sektor i Norden för att tillsammans med dig diskutera om hur vi bäst tar tillvara på kunskapen och kraften hos civilsamhället. Om konferensen 

Forskning på temat

Här presenteras exempel på forskning på det aktuella temat.

SORTERA INNEHÅLL:
  • Land
  • År

NVC logo.

Arbete

22 jun 2020

Learning to live in a new Country – everyday social integration: Civil society and integration – Nordic rural perspective

In this paper we focus on three of the main ways civil society can play a role in the integration of refugees and immigrants. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

24 sep 2019

Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor

Rapporten visar att det civila samhällets organisationer och föreningar har ett stort engagemang och en stor drivkraft i arbetet kring fly [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

23 sep 2019

Utveckla idéburet offentligt partnerskap

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala oc [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

23 sep 2019

Samverkan med civilsamhället

SKL har genomfört en kartläggning 2018 i samarbete med Chalmers tekniska högskola av hur kommuner och regioner samverkar med civilsamhäl [...]

NVC logo.

Arbete

23 sep 2019

Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen

Under hösten 2018 genomfördes drygt 6 500 enkätintervjuer med människor i hela Sverige som är födda i de vanligaste ursprungsländerna [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

27 maj 2019

Veje til beskæftigelse for flygtninge-og indvandrerkvinder: En guide baseret på den aktuelt bedste viden fra de nordiske lande

Dette er en guide, som giver viden om gode metoder, værktøjer og tiltag, der kan få indvandrerkvinder i arbejde. [...]

NVC logo.

Arbete

26 apr 2019

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report has been commissioned by the Labour Market Committee of the Nordic Council of Ministers. The chief aim is to provide policyrelev [...]

Danmark

Arbete

24 okt 2018

Fra flygtning til kollega – status og nye perspektiver på den arbejdsmarkedsrettede integration af flygtninge

Formålet med rapporten har været at samle eksisterende og ny viden om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet i Danmark. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

19 okt 2018

Ny i Norden Vägen till arbete

I den här rapporten beskriver vi olika insatser för att uppnå snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsmarknaden i [...]

Danmark

Barn och unga

11 okt 2018

Lovende integrationsindsatser på børn og unge-området

Et nyt inspirationskatalog skal give kommuner og praktikere inspiration til arbejdet med at integrere børn og unge med etnisk minoritetsbag [...]

Danmark

Arbete

20 jun 2018

Sådan får de bedste kommuner flygtningekvinder i beskæftigelse

Det handler om at sætte tidligt ind og motivere, når kommuner skal hjælpe kvindelige flygtninge i arbejde. Det viser en kortlægning af i [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Utbildning

18 maj 2018

Integration Solutions Report

Segregation can be defined as “the action or state of setting someone or something apart from others. [...]

Kartor på temat

Här presenteras kartor på det aktuella temat. Kartorna kommer från Nordregio.

Inga relaterade kartor hittades.

Lärande exempel på temat

Här har vi samlat goda exempel på det aktuella temat.

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

30 jun 2020

Hej främling!

Hej främling! är en ideell förening som anordnar gratis hälsofrämjande insatser för alla med en önskan om innanförskap. Aktivitetern [...]

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

6 dec 2019

Kompis Sverige

Kompis Sverige skapar möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra. [...]

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

24 sep 2019

Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker er etableret med det formål at gøre mangfoldighed til en ressource og gevinst i dansk erhvervsliv. [...]

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

23 sep 2019

Med Hjerte For Arendal

Med hjerte for Arendal – et godt sted å bo for alle er et 4 årig prosjektsamarbeid mellom kommunen, KS Agder og fem frivillige organisas [...]

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

23 sep 2019

Nätverk, Aktivitet, Delaktighet (NAD)

Genom att komma ut i föreningslivet kan nyanlända stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. [...]

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

23 sep 2019

IOP Kompis Sverige

Tillväxt Kvinna är ett projekt där man genom tvärsektoriell samverkan mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och lokala idéburna o [...]

Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

23 sep 2019

VIDA – Välj Inkludering Delaktighet Aktivitet

Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet matchar nyanlända personer med olika civilsamhällesaktiviteter för att skapa fler tillfälle [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

4 feb 2019

Integrationshuset Kringlebakken

Kringlebakken har eksisteret siden 1999. Husets indsatser tager alle udgangspunkt i den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats. K [...]

Nyanlända som resurs för glesbygd

24 sep 2018

En säker hamn

Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland. [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

7 maj 2018

SAMMEN – Et integreringsprosjekt for ungdom

Selve nøkkelen i prosjektet er at ungdommer møtes og gjør ting sammen. Felles interesser er derfor en viktig nøkkel i det som også omt [...]

Integration av nyanlända barn och familjer

30 nov 2017

MindSpring

Et gruppeforløb om livet i eksil med fokus på ny viden, bevidsthed og handlekompetence. [...]

Utrikes födda kvinnors etablering

7 nov 2017

Womento för kvinnor

År 2011 lanserade Familjeförbundet Finland projektet för invandrarkvinnor med högre utbildning. Målsättningen är att stötta kvinnorn [...]

Seminarier på temat

Här presenteras evenemang och seminarier på temat.

Avslutat

Kalender

25

sep

2019

Avslutat

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.