Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Presentationer från konferensen Nordisk konferens om inklusion

Under den här konferensen ställde vi frågan hur vi skapar bättre villkor för det civila samhället. Vi bjöd in forskare, centrala aktörer inom civilsamhället och offentlig sektor i Norden för att tillsammans med deltagarna diskutera hur vi bäst tar tillvara på kunskapen och kraften hos civilsamhället.

Konferensen arrangerades i Stockholm den 25 september 2019 och var ett samarbete mellan Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter – med stöd från Nordiska ministerrådet.

 

Här kan du ladda ner talarnas presentationer

HUVUDTALARE

 • Anna Karlsdottír, Nordregio
  Civilsamhällets betydelse för immigranter i Norden. Ladda ner
 • Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey
  Värderingar som mått på integration. Ladda ner
 • Kristian Tronstad, forsker, By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), OsloMet Storbyuniversitetet
  Flyktingars inkludering på arbetsmarknaden – vad kan Sverige, Norge och Danmark lära av varandra? Ladda ner
 • Tuomas Pekkarinen, Professor, Research Leader VATT Institute for Economic
  Inclusion of migrants and adult education in the Nordic countries. Ladda ner
 • David Samuelsson, Generalsekreterare för Studieförbunden
  Studieförbunden som nav för samverkan kring inkludering. Ladda ner
 • Antra Carlsen, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och Kristin Marklund, Nordens välfärdscenter Ladda ner

 

WORKSHOPS

WORKSHOP 1:

Samarbejde og brobygning mellem aktører i forskellige sektorer– nye veje til bæredygtig inklusion

Moderator: Johanni Larjanko, Bildningsalliansen, Nationell NVL-koordinator
Agnes Nielsen, Frivillig landsbyrepræsentant
Connie M. Skovbjerg, distriktskoordinator i landdistrikter i Sønderborg. Ladda ner
Martha Hannus, hållbarhetsansvarig på Emmaus. Ladda ner

Kort beskrivning av innehållet:
Workshop presenterar erfarenhet från Åland ”Emmaus” – civilsamhälle som nyckel till inklusion. Arbetar med blandade grupper och har en mycket hög grad av flexibilitet. Personer är på Emmaus 3 – 6 månader, kan ev. förlängas. Organisation arbetar på gräsrotsnivå med återvinning och försäljning. Har ca 30 avställda. Har ca 100 volontärer. Påverkar också beslutsfattare och försöker att ändra på arbetsmarknad på Åland genom olika insatser:

a) lågtröskelprojekt riktat till långtidsarbetslöshet
b) arbetspool – korta, deltidsanställningar som kan leda till ett riktigt jobb
c) hjälper att ordna praktikplatser.

Workshop presenterar Sønderborg modellen. Efter kommunreform i Danmark i 2007 behövdes mer samordning och koordinering, 7 kommuner och 36 landsbygden blev 1 kommun. Landsbyforum och en politisk utvalg etablerades, frivilliga från varje tidigare mindre kommun deltar, möts fyra gånger om året. Administration och lokala samhällen kan diskutera tillsammans vad vill man göra, och sedan kan planera hur  kan man komma dit. Skapar lokala utvecklingsplaner. Kommuner kan se på gemensamma intressen och koordinerar hjälp mellan landsbygden och distrikten. Det finns en koordinator i kommunen som kan hjälpa sätta personer och organisationer i kontakt med varannan.

 

WORKSHOP 2:

Civilsamhället och utbildning – lärandecirklar som arena för samverkan om inkludering

Ladda ner

Moderator: Maria Marquard, specialkonsulent, dansk koordinator NVL
Pirjo Lahdenperä, professor, Emerita Mälardalens högskola
Jenny Lenhammar, chef arbetsmarknadsenheten Region Gotland
Anne Rasmussen, afdelingsleder Sprogcenter Nordsjælland
Latifa Rachidy, samhällskommunikatör, integrationsenheten Region Gotland

Beskrivning av innehållet:
Intentionen med lärande cirklar är att skapa en ram för att cirkeldeltagare i en samskapande läroprocess ska kunna utveckla ny kunskap och nya handlingsmöjligheter i förhållande till aktuella utmaningar och teman. Man är med – reflekterar, lär från andra och utvecklar egen praxis i samverkan med andra och med hjälp av teorin. Cirklar om integration pratar med nyanlända istället för att prata om dem.

Workshopen innehåller:
a) ett konkret exempel från Gotland om föräldracirklar – hur skapar man erfarenhetsutbyte mellan invandrarfamiljer lokalt
b) en nordisk ledarcirkel om inklusion
Det är en stor fördel att ha en nordisk cirkel – kan utmana varannan och känna kulturella skillnader. Kan lyfta utmaningar man arbetar med till en bredare kontext och bygga nätverk i Norden och i eget land.Som stödmaterial får deltagare en handbok som stödjer arbete med cirklar. Handboken innehåller vägledning och inspiration till hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen. Den presenterar reflektioner och funderingar, som deltagarna och facilitatorerna kan ta ställning till när man vill sätta igång och genomföra lärandecirkelarbete i egen kontext.

 

WORKSHOP 3:

Nycklar till ett framgångsrikt partnerskap – erfarenheter från Norden

Moderator: Heidi Sandberg, FORUM-idéburna organisationer med social inriktning
Lars Larsen, LG Insight
Henrik Nilsson, Nätverket – Idéburen sektor Skåne, NAD
Nina Stubb, Mångkulturutvecklare på Röda Korset, Österbottens svenska distrikt
Lina Frejd Bark, Örebro kommun Ladda ner
Josefin Stålbert, Studieförbundet Bilda Svealand

Beskrivning av innehållet:
På workshopen om partnerskap diskuteras hur man kan få till ett hållbart partnerskap mellan kommuner/myndigheter och civilsamhället. Heidi Sandberg berättar om IoP i Sverige (Idéburet offentligt partnerskap) och hur det kan underlätta ett samarbete mellan civilsamhället och myndigheter. Vi får bland annat  höra om Örebro kommun i Sverige och stadsdelen Oxhagen. En stadsdel med stor del utrikesfödda, dåliga skolresultat och höga siffror när det gäller kriminalitet och skadegörelse. Genom ett partnerskap mellan Bilda och kommunen arbetar man med områdesutveckling med fokus på vad de boende själva är intresserade av. Ett framgångsrikt projekt som möter sociala behov och utmaningar. Under tiden som satsningen har pågått har det blivit lugnare i området och kriminalitet och skadegörelse har minskat. Det kan vara så att projektet bidragit. De boende i området har engagerats i mängder av aktiviteter som skapats ut ett bottom-up perspektiv. Vi får också höra om NAD i Malmö som skapar hälsofrämjande, språkfrämjande och nätverksbyggande föreningsaktiviteter för nyanlända, röda Korset i Finland som arbetar med nyanlända i tvåvägsintegration och Lars Larsen från Lg Insight som har utvärderat många av de civila organisationerna i Danmark. En gemensam syn från deltagarna är att civilsamhället kan göra mycket mer när det gäller integrationen av nyanlända i partnerskap med myndigheter. En framgångsfaktor är långsiktighet både när det gäller uppdrag och finansiering.

 

WORKSHOP 4:

Utrikesfödda kvinnors väg in i samhället – nordiska erfarenheter av samhällsinsatser som bidrar till kvinnors inkludering på arbetsmarknaden

Moderator: Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Fonden For Socialt Ansvar
Catrine Bangum, Nordiska ministerrådet Ladda ner
Christina Grefveberg, IoP Kvinna i Botkyrka Ladda ner
Razan Haugaard, Fonden for Socialt Ansvar Ladda ner
Mats Wåhleman, Verksamhetschef, Hela Människan, Huddinge, Botkyrka-Salem

Beskrivning av innehållet:
Vi starter ud med at få alle deltagere til at reflektere over forandring og motivation: Tænk tilbage på sidst, hvor du forandrede noget i dit liv – hvad var din brændende platform, som skabte motivation for forandring? Refleksionen skal rette opmærksomhed på hvorfor og hvornår vi er motiverede for at skabe store forandringer i vores liv, og huske alle på, at kvinderne i målgruppen er styret af de samme mekanismer, som os selv. Workshoppen bliver derefter en slags laboratorium, hvor vi sammen samler de elementer eller de byggesten, der er nødvendige for, at udfordringerne overkommes og kvinderne kommer i job. På baggrund af al den viden og alle de erfaringer, der er i rummet og på baggrund af den forståelse vi sammen har opnået omkring Fatima, samler vi de vigtigste byggesten og bygger en bro mellem kvinder med indvandrer- eller flygtningebaggrund og et job.

 

HÄR kan du läsa mer om programmet och talarna.

 

Följ oss på sociala medier: