Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Satsning för att motverka diskriminering på arbets-och bostadsmarknaden

Arbete, Bostad, Integration

24 aug 2017

Regeringen har beslutat att ge Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet (MFD) uppdrag om att öka kunskapen om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden. Totalt får myndigheterna 2,8 miljoner för de båda uppdragen.

– Kunskap är en grundförutsättning i arbetet mot den oacceptabla diskriminering som fortfarande drabbar människor i vårt land. Myndigheter och det civila samhället har centrala funktioner i att både samla och sprida den kunskapen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Under 2016 var funktionsnedsättning den vanligaste diskrimineringsgrunden i de anmälningar som inkom till Diskrimineringsombudsmannen. Vi vet också att utanförskapet och arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är hög. Myndigheten för delaktighet har goda förutsättningar för att sprida kunskap som kan motverka diskriminering på arbetsmarknaden för dessa personer, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har tidigare fattat beslut om att bevilja 1,2 miljoner kronor till Malmö mot diskriminering (MMD) för att genomföra verksamhet som ökar och sprider kunskap om diskriminering på bostadsmarknaden.

Tillsammans med de två uppdragen till DO och MFD satsar regeringen totalt 4 miljoner kronor på för att öka och sprida kunskap om diskriminering på området.

Uppdragen ser ut som följande:

Diskrimineringsombudsmannen får i uppdrag att vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden och tilldelas 1,5 miljoner för uppdraget.
Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och tilldelas 1,3 miljoner för uppdraget.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: