Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nya rutiner ska förhindra att ensamkommande barn försvinner

Ensamkommande unga

26 jun 2017

Hur kan vi förhindra att ensamkommande barn försvinner och hur agerar vi om och när det sker? Med det i åtanke har Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med andra myndigheter och aktörer tagit fram en samverkansplan med konkreta och länsgemensamma arbetssätt, rutiner och checklistor för de aktörer som träffar ensamkommande barn i sina verksamheter.

Hundratals ensamkommande barn som kommer till Sverige försvinner, till exempel av rädsla för att få avslag på sin asylansökan. Under perioden 2013 – maj 2016 försvann 256 ensamkommande barn som anvisats till kommuner i Stockholms län, enligt Länsstyrelsens nationella kartläggning “På flykt och försvunnen”. Motsvarande siffra för hela landet är 1 829 barn.

Ensamkommande barn som söker asyl befinner sig i en utsatt situation och behöver insatser och beskydd. De som försvinner/avviker riskerar att exploateras och utnyttjas när de befinner sig utanför samhällets skyddssystem.

För att motverka att barnen försvinner och hamnar i farliga situationer är det viktigt att myndigheter, kommuner och frivilligaktörer agerar mer samordnat, proaktivt och effektivt. Länsstyrelsen har därför sedan våren 2015 lett ett utvecklingsarbete tillsammans med Migrationsverket, Storsthlm, Polisen, Rädda Barnen, Stockholms Stadsmission, Stockholms stad och Sigtuna kommun. Arbetet har resulterat i en samverkansplan som antagits av deltagande aktörer.

– För att samhället ska bli bättre på att agera mer samordnat för att skydda barnen har vi tagit fram en samverkansplan. I den har vi tillsammans identifierat och förtydligat rutiner så att alla vet vilka roller och ansvar varje aktör har. Planen ska vara ett konkret verktyg för alla parter, till exempel boendepersonal, socialsekreterare, gode män och polisen, så att de vet vad de ska göra både för att förhindra försvinnanden och underlätta sökinsatsen när ett försvinnande inträffat, säger Amir Hashemi-Nik, nationell samordnade vid Länsstyrelsen.

Den länsgemensamma samverkansplanen lanseras på Internationella flyktingdagen den 20 juni och ska vidare spridas till länets resterande kommuner med förhoppning att de ska implementera planen i sitt arbete.

Läs mer på Länstyrelsen i Stockholms hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: