Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Flyktingars väg in på svensk arbetsmarknad

Arbete

9 okt 2017

Hälften av flyktingarna förvärvsarbetar efter åtta år i Sverige. Män med minst gymnasial utbildning kommer snabbast i arbete medan kvinnor med låg utbildning har lägst förvärvsfrekvens.

Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden är en viktig del av integrationen, och har betydelse både ur ett samhällsperspektiv och ur ett individuellt perspektiv. Flyktingar som bosatt sig i Sverige är en grupp av utrikes födda som ofta inte har någon koppling till arbetsmarknaden då de invandrar. I den här artikeln följer vi flyktingar som mottogs i en kommun år 2000 och ser hur lång tid det tar innan de är etablerade på den svenska arbetsmarknaden.

De två första åren efter att ha fått uppehållstillstånd i Sverige spenderar majoriteten av flyktingarna i någon form av utbildning eller introduktionsprogram. Det kan till exempel handla om att läsa Svenska för invandrare (SFI) eller delta i någon annan utbildning. Det innebär att det dröjer innan de kommer ut på arbetsmarknaden. Bland personer som mottogs i en kommun år 2000 förvärvsarbetade drygt en av tio i slutet av 2001. Andelen som förvärvsarbetar ökar sedan med tiden. Efter fem år hade 43 procent av männen och 26 procent av kvinnorna ett arbete. Män förvärvsarbetar i högre grad än kvinnor och efter sex år hade knappt hälften av männen ett förvärvsarbete. För kvinnor som kommunmottagits år 2000 dröjde det till år 2012 innan hälften förvärvsarbetade.

Fler förvärvsarbetar i högkonjunktur

Andelen som förvärvsarbetar ökar så gott som varje år, med undantag för mellan år 2008 och 2009. För män minskade andelen förvärvsarbetande med fem procentenheter mellan dessa två år. Detta hänger troligen samman med den dåvarande lågkonjunkturen i Sverige. Även förvärvsfrekvensen bland kvinnor gick ned detta år, om än inte i lika stor utsträckning som bland män.

Som nämnts är det en högre andel män som förvärvsarbetar, men skillnaden mellan könen minskar över tid. I slutet av 2015, det vill säga 15 år efter att de mottagits i en kommun, var andelen förvärvsarbetande män och kvinnor 64 respektive 59 procent. Förvärvsfrekvensen för inrikes födda var samma år 83 procent för män och 82 procent för kvinnor.

Läs hela artiklen på SCBs hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: