Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Child friendly spaces (CFS)

Integration av nyanlända barn och familjer

26 okt 2018

Childfriedly spaces erbjuder barnen vardagliga rutiner som möjliggör inlärning, förstärker relationer till vuxna och bidrar till trygg växelverkan.

Målgrupp

Asylsökande familjers barn under skolåldern i Finland (internationellt 0–13 år).

Beskrivning

Programmet baserar sig på ”Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action” som har utarbetats av praktiker, forskare, beslutsfattare och aktiva inom humanitärt arbete. Aktiviteten strävar för det första till att skapa möjligheter för barn att utvecklas, lära sig, leka och förstärka deras resiliens. För det andra strävar programmet till att identifiera och svara på behov hos sårbara grupper av barn, så som barn med särskilda behov.

Insatsen förverkligas via lek och skapande verksamhet. I verksamheten strävar man till att ta i beaktande barnens utveckling, olikartade behov och åldersfördelning. För en del barn kan verksamheten vara den enda gruppbaserade stunden i vardagen.

Aktiviteterna tar 2 timmar i anspråk och erbjuds 2-3 gånger i veckan. Antalet barn har varierat från några till ett tiotal. De verksamma är frivilliga samt deltidsanställda som har fått en kortare utbildning i arbetssättet. Aktiviteterna i programmet går ut på att barnen först samlas varefter alla tillsammans går och tvättar sina händer. Efter detta indelas barnen i grupper med olika aktiviteter som kan variera från rörliga aktiviteter till uppgifter som utvecklar finmotoriken. Följande programpunkten är mellanmålet varefter var och en kan fortsätta med sin aktivitet eller övergå till fri lek.

Förväntat resultat

Hypotesen utgår från att struktur och rutiner skapar en känsla av trygghet för barn som baserar sig på att trots omvälvande omständigheter finns det något som är sig likt och består.

Utvärdering/ brukarundersökning

Varje vecka insamlas uppföljningsdata om programmet av dem som deltar. Hittills har 284 barn och 221 utbildade vuxna medverkat i programmet. De asylsökande familjerna, både barnen och deras föräldrar har haft nytta av programmet. Om positiv förändring rapporterar föräldrarna, gruppledarna samt frivilligarbetarna. För barnens del är positiva tecken mest synliga på barn som har deltagit regelbundet i aktiviteterna. Dessa barn har blivit mindre rastlösa och deras koncentrationsförmåga har ökat. De barn som har haft svårigheter i sociala situationer uppvisar också positiva resultat.

Språkkunskaperna har också förbättrats. Även frågor som ställts angående föräldraskapet har gett positiva signaler. Föräldrarna uppges ha fått mer redskap i fostran av barnen och många föräldrar har börjat leka med sina barn vilket många inte har gjort tidigare. Ett forskningsupplägg har utarbetats vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Syftet är att följa upp barn på mottagningscenter som tar del av CFS -insatsen (föräldrarna fyller i SDC -blankett). I studien skall ingå en kontrollgrupp med barn på mottagningshem där insatsen inte används.

Evaluation of Child Friendly Spaces

Supporting asylum-seeking children and their families in Finland

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.