Förord

Insatser inom den sociala sektorn är en viktig hörnpelare i den nordiska välfärdsmodellen.  Det gäller allt från insatser för personer med missbruk till stöd i vardagen för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Att stärka brukarnas eget inflytande över insatsernas utformning och innehåll har blivit en alltmer prioriterad fråga för de nordiska ländernas välfärdssystem. 
Brukarmedverkan och brukarinflytande kan ske på olika nivåer och med olika metoder beroende på lagstiftning och hur insatserna är organiserade. Brukarnas egna organisationer har ofta en central roll för att förverkliga brukarinflytandet.
2018 presenterade Islands tidigare socialminister Árni Páll Árnasson en genomlysning av det nordiska samarbetet på det sociala området och hur det kunde stärkas. I genomlysningen, Viden som virker i praxis, konstaterades att många välfärdsinsatser inte är utformade efter brukarnas behov eller önskemål och att brukarperspektivet därför behövde stärkas i utformningen och utvecklingen av välfärdstjänster.
Med genomlysningen som grund beslutades på nordiska samarbetsministrarnas möte i mars 2019 att genomföra en insats för att utveckla den nordiska kunskapen om brukarinflytande. Nordens välfärdscenter fick uppdraget och skulle under 2021–22 bidra med ett stärkt nordiskt samarbete inom området. Syftet är att öka kunskapen om de nordiska ländernas nationella insatser för att stärka brukarinflytande för utsatta grupper. En del i uppdraget var att ta fram kunskap och utvärderingar om brukarinflytande i Norden. Uppdraget att ta fram kunskapssammanställningen gick till docent Jens Ineland, Umeå universitet. Till projektet knöts en referensgrupp bestående av representanter från välfärdsmyndigheter, brukarorganisationer och forskningsmiljöer som studerar brukarinflytande.
Författaren till kunskapssammanställningen har själv valt metod och teoretiska utgångspunkter och är ansvarig för resultaten och slutsatserna som presenteras i kunskapssammanställningen. Nordens välfärdscenter vill tacka författaren, medlemmarna i referensgruppen samt dem som bidragit till kunskapssammanställningen. 
Nordens välfärdscenter önskar att denna kunskapssammanställning ska ligga till grund för arbetet med att utveckla metoder och genomförande av brukarinflytande i Norden. Vi hoppas också att kunskapssammanställningen bidrar till inspirerande nordiskt samarbete mellan olika aktörer. 
Eva Franzén
Direktör Nordens välfärdscenter 
Lars Lindberg
Projektledare Nordens välfärdscenter
Go to content