Utvärdering av NAD: “Ni gör ett mycket bra arbete”

Alkohol, Dopning, Narkotika, Spel, Tobak

Publicerad 20 dec 2016

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) får positiv feedback av sina skribenter i en enkätundersökning som utfördes av redaktionen. Korresponderande författare är mycket nöjda med det redaktionella arbetet och uppskattar att NAD är en specialiserad open access tidskrift som inte erhåller publiceringsavgifter. Nordic Studies on Alcohol and Drugs har en trogen författarkår som rekommenderar tidskriften för sina medarbetare.

Redaktionen vid Nordic Studies on Alcohol and Drugs sände i oktober ut en småskalig enkät till sina skribenter. Det övergripande målet med enkäten var att förbättra det redaktionella arbetet. Det här var speciellt viktigt för tidskriften just nu i och med att det är många förändringar på gång, bland annat byte av förlag och övergång till ny expertgranskningsplattform. Därför handlade frågorna till exempel om hur man förhåller sig till expertgranskningssystemet, till redaktörens arbete och till tidskriftens profil.

 

Var NAD ditt första val?

 

En vanlig föreställning gällande vetenskaplig publicering är att forskare sänder sina artiklar till internationella tidskrifter med så hög impaktfaktor som möjligt. Och om de blir refuserade går de ner i rangordningen tills de hittar en tidskrift där manuskriptet blir accepterat. Den här bilden verkar inte stämma, eller åtminstone inte helt och hållet. I den här enkäten svarade mer än 75 % av respondenterna att NAD var deras första val.

 

Hur viktigt är det att NAD...

 

För många av respondenterna är det speciellt viktigt att NAD är en specialiserad tidskrift på ANDT-området, att den är open access men inte erhåller publiceringsavgifter, att det redaktionella arbetet fungerar smidigt, att den är indexerad och har en impaktfaktor, och att den publicerar kvalitativa/långa artiklar.

 

Nöjd med redaktionella arbetet

 

 

Skribenterna har varit överraskande nöjda med redaktionens arbete, speciellt med tanke på att en del av respondenterna blivit refuserade.

 

Publicera i NAD i framtiden

 

NAD verkar ha en hög status bland sina författare. Samtliga respondenter skulle rekommendera NAD till en kollega. Alla utom en person svarade att de kunde tänka sig att publicera artiklar i NAD i framtiden. Den enda som inte planerar att publicera i NAD klargjorde i kommentarerna att hen är pensionerad.

rekommendera NAD

 

Responsen på enkäten var överlag mycket positiv. Det här gäller också de fritt formulerade svaren. Här är några exempel:

  • ”Ni gör ett mycket bra arbete, tidskriften behövs och är en av de viktigaste publikationskanalerna för samhällsvetenskapligt orienterad missbruksforskning!”
  • “Det uppstod en del missförstånd i e-postkorrespondensen vilket ledde till försenad publicering, vilket var synd, eftersom det fanns särskilda skäl för snabb publicering i det här fallet. Då missförstånden blev klara upplevde jag att tidskriften ansträngde sig för att ta mina önskemål i beaktande”
  • ”Jag uppskattar verkligen redaktionella teamets hängivna, personliga inställning och stöd”
  • ”Förträfflig tidskrift! Fantastisk redaktion!”
  • ”Tack så mycket för ert utmärkta arbete”
  • “En högkvalitativ tidskrift med intressanta artiklar”

 

Tom Kettunen
redaktör Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Publicerad 21.12 2016

 

FacebookXLinkedInEmailPrint