”Forskningscentret har bidragit till mer professionell narkotikabehandling i Danmark”

Alkohol, Narkotika

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 20 dec 2019

Det är 25 år sedan Danmark fick ett forskningscenter för samhällsvetenskaplig alkohol- och drogforskning i form av Center for Rusmiddelforskning, CRF, vid Århus universitet. Genom att utveckla olika metoder och rutiner har CRF bidragit till mer professionell narkotikabehandling, säger centrets ledare Torsten Kolind.

Center for Rusmiddelforskning firar 25 år genom att ge ut en jubileumsskrift där man genom tio artiklar och en tidslinje ger en översikt över vad som hänt inom forskningen på området sedan starten. Torsten Kolind, forskningscentrets ledare, har jobbat på CRF sedan 2003.

− ­CRF har bidragit till att narkotikabehandlingen i Danmark har blivit mer professionell, mer evidensbaserad och mer monitorerad. Det har vi gjort genom att utveckla metoder och rutiner på institutioner, speciellt i hur man mäter behandling. Vi började med några stora monitoreringar av behandling på nittiotalet och utvecklade DanRis, nu har vi UngMap och VoksenMap.

CRF har också bidragit till ett ökat fokus på brukarna i behandlingen.
− Vi har insisterat på att ha ett brukarperspektiv, det är viktigt att ta brukarna med. Det här kanske verkar självklart i dag, men det har varit mycket tvång och kontroll knutet till behandling, sådant som inte gällt annan form av behandling av andra människor i samhället.

Brukets betydelse

På CRF har man undersökt brukarnas erfarenheter, inte bara när det gäller behandling, utan också då det gäller upplevelserna och tankarna kring droger.

− Vad är det för tankar människor har om sitt bruk? Också om det är olagligt och problematiskt − hur ger bruket mening i en social kontext, i förhållande till självmedicinering och i förhållande till hur man använder droger rekreativt?

CRF har också fokuserat på hur alkohol- och narkotikapolitiken implementerats och har haft flera forskningsprojekt som visar på konsekvenserna av politiken. Ett annat område som CRF har forskat i är behandling i fängelser.
− Vi har bland annat varit med och föreslagit att behandlingen ackrediteras, alltså utvärderas för att se om den har tillfredsställande kvalitet och om man använder evidensbaserade metoder.

Det som skiljer CRF från andra motsvarande forskningsmiljöer är dels den samhällsvetenskapliga inriktningen.
− Många andra forskningsinstitutioner har uteslutande fokus på hälsa eller medicin. Vi är också mycket tvärvetenskapliga, det är meningsfullt att inte bara fokusera på ett område.

Forskarna vid CRF publicerar numera sin forskning allt oftare i internationella sammanhang.

− Jag tror också att vi har ett högt anseende internationellt, om jag får skryta lite. Vi får höra att vi bedriver intressant forskning, och vi har publicerat en del i internationella vetenskapliga tidskrifter på alkohol- och drogområdet.

Förändringar i samhället

Under de 25 år som CRF har funnits har narkotikapolitiken i Danmark blivit strängare.
− I början av nittiotalet var dansk narkotikapolitik mer liberal, men under nittiotalet inleddes kampen mot narkotikan, och med regeringens narkotikapolitiska handlingsplan, “Kampen mot narko”, från 2003 skärptes retoriken. Därefter började en strängare politik föras. Om man ser på Norge i dag, som planerar avkriminalisering av droger, så har Norge kanske tagit den position som Danmark hade för 25 år sedan. Det är det ingen som har kunnat förutse eftersom Norge av tradition haft en mycket sträng narkotikapolitik.

En annan förändring som har skett är att mycket av alkohol- och drogforskningen har fokus på unga.

− Att det är mycket större fokus på ungdomspopulationen beror både på en normalisering av droger och ökad konsumtion av droger och alkohol, vi kan se att dubbelt så många unga i dag är inskrivna i cannabisbehandling än för tio till tolv år sedan. Också i samhället har man satt fokus på unga, till exempel införde man åldersgräns för att köpa alkohol 1998, och därefter har åldersgränsen höjts.

Framtidens frågor

En annan större förändring som har skett under de 25 år som CRF funnits är att utbudet av behandling har ökat.

− Välfärdsstaten har blivit mer och mer komplex. Det finns fler möjligheter till behandling för brukare, och fler institutioner som ska arbeta ihop, men samtidigt har systemet och samarbetet blivit mer komplext. Det har blivit svårare att hitta rätt i systemet, och det behövs folk som hjälper folk att hitta.

På frågan om vad Torsten Kolind ser som viktiga frågor som kommer att diskuteras inom området i framtiden nämner han bland annat avkriminalisering.

− Också den ökade användningen av medicin i syfte att självmedicinera och i prestationshöjande syfte och användningen av medicinsk cannabis kommer att vara i fokus. På CRF kommer vi också att fokusera på VoksenMap och på hur man använder de nyaste metoderna för att mäta behandling för vuxna. Också dubbeldiagnoser kommer att vara i fokus, alltså de som har psykiska problem och använder alkohol eller narkotika.

FacebookXLinkedInEmailPrint