Att knyta ihop folkhälsa och välfärd i 2010-talets Norden

Alkohol, Narkotika, Spel, Tobak

Matilda Hellman & Julius von Wright
Publicerad 16 jan 2013

I rubriken på den nya nordiska antologin ”A Welfare Policy Patchwork” används lapptäcket som en metafor för att beskriva hur nya politiska utmaningar krävt att man pusslat om strategierna inom en rad folkhälsopolitiska områden. Vad blir slutresultatet då nya och gamla målsättningar ska sammanjämkas?

Värdegrunden i den nordiska välfärden har kännetecknats av gemensamma intressen framom den individuella friheten. Inkludering, jämlikhet och social rättvisa har finansierats av en stor gemensam offentlig sektor, men med tiden har denna struktur påverkats av både inre och yttre faktorer. EU-medlemskap, globalisering, men också ny forskning och en allt större åldrande befolkning har tvingat de nordiska länderna att omorganisera strukturer på och förändra principer för en rad olika folkhälsoområden. I antologin skildras den närhistoriska utvecklingen i tretton konkreta exempel från sex olika politikområden: tobak, kost, alkohol, narkotika, penningspel och läkemedel.

Bokens exempel visar hur nya aktörer trätt in på den politiska arenan, hur nya ord och argument kommit att prägla politiken. Allt större tryck på prestanda och effektivitet har gjort att ekonomiska argument oftare ges prioritet framför det allmännyttiga, eller det socialt hållbara. Behandling av en fråga från initiering till beslut har förkortats, vilket resulterat i att offentlig debatt inte tillåts ta fart innan besluten fattas.

De ovanstående exemplen utgör några av de trender som diskuteras i bokens kapitel. Boken, som är forskningsbaserad, är indelad i fyra helheter. Den första delen erbjuder större historiska överblickar av omständigheter som påverkat utvecklingen av tobakspolitiken i Norge och Sverige, hur spelpolitik organiserats och motiverats i Finland, samt hur Norge ändrat kurs inom sin kost- och näringspolitik över tid.

I bokens andra del beskrivs svensk och finsk läkemedelspolitik – ett område som i båda länderna raskt EU-anpassats i sitt fundament.

Del tre ger exempel på hur politiska linjedragningar och ideologier har lagt sina spår i det praktiska arbetet: i missbrukarvård och omsorg i Danmark och Finland, i tillvägagångssättet i alkoholpolitisk beredning i Finland, i den syn som genomsyrar preventivt alkoholarbete i Danmark.

I bokens fjärde del presenteras situationer som kännetecknats av mer djärvt politiskt tänkande och förfarande, som det långa förbudet mot öl i Island, heroinvård i Norge och Danmarks överväganden mellan risk och skadereducerande cannabispolitik.

I inledningen understryker antologins redaktörer att de inte vill bidra till en panik över välfärdsmodellens nedmontering. Snarare vill man med boken föra fram exempel på vilka sätt hälsa och välfärd har diskuterats och motiverats, men också köpslagits, på den politiska arenan till följd av nya utmaningar och kontinuerlig påtryckning.

Trots att bitarna pusslats om i lapptäcket finns det ändå ett mönster – en design – som måste kvarstå för att lapptäcket ska hålla ihop. Såväl för den aktuella som den framtida debatten om välfärdsmodellen är det viktigt att förstå de omständigheter och influenser som haft inverkan på  den politik vi har idag.

Matilda Hellman & Julius von Wright

Under vintern och våren kommer popNAD att publicera utdrag ur antologin A Welfare Policy Patchwork.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint