Ansvarsfullt spelande – så agerar spelbolagen

Spel

Publicerad 3 jan 2019

Från och med den 1 januari började en ny spellag gälla i Sverige. Utlandsbaserade företag har nu möjlighet att ansöka om licens för att erbjuda onlinespel om pengar. Samtidigt stärks även bolagens ansvar för att förhindra överdrivet spelande hos sina kunder. Individens eget ansvar kontra problemspelarens förlustkontroll är fortfarande ett problematiskt område för spelbolagen.

En viktig del av den nya lagstiftningen är den så kallade omsorgsplikten som innebär att spelbolagen blir ålagda ett större ansvar för att begränsa förekomsten av problemspelande genom bland annat monitorering av spelbeteende. I dagsläget erbjuder både svenska företag (licensierade) och utländska företag (olicensierade) åtgärder för att minska spelandet hos sina kunder. För att kunna förstå hur frågan om spelansvar kommer att hanteras av bolagen är det viktigt att undersöka hur de ser på spelande och spelproblem.

Det övergripande syftet med studien är att jämföra och analysera synen på spelansvar och vilka insatser för att minska spelproblem de olika bolagen har idag. Inom projektet har både utlandsbaserade företag och företag baserade i Sverige intervjuats. Hur ser de på kopplingen mellan problemspelande och spelansvar, och hur förberedda är de på de nya reglerna?

De bolag som inkluderades i studien tillhör antingen Spelbranschens Riksorganisation (SPER) eller Branschföreningen för Online spel (BOS). SPER representerar företag som redan har licens i Sverige medan BOS representerar organisationer som erbjuder spel om pengar på den svenska marknaden, men inte innehar licens. Elva bolag av totalt 18 intervjuades per telefon och materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys.

Hobby med risker

Bolagen hade en liknande syn på spel, där spel om pengar framför allt ses som underhållning eller som en hobby. Bland de olicensierade företagen jämställdes spel om pengar med till exempel att gå på bio, en syn som skulle kunna tolkas som ett försök att nedvärdera riskerna med spel. De licensierade företagen framhöll å sin sida att de tillhandahåller mindre riskfyllda spel än de olicensierade bolagen som tillhandahåller casinospel online, en speltyp associerad med hög risk.

Vidare definierar bolagen problem med spel om pengar på liknande sätt och lyfter kontrollförlust som en tydlig och viktig markör när det gäller spelproblem. Förlust av kontroll är ett av de kriterierna i diagnosen för hazardspelssyndrom och kan till exempel inkludera ett ändrat spelbeteende vad gäller tid, typ av spel eller höjda insatser. Bolagen betonar dock att bara för att man spelar bort mycket pengar behöver det inte automatiskt betyda att man har spelproblem. Kontrollförlusten innebär i praktiken att spelaren förlorar mycket pengar eftersom individen har svårt att begränsa sitt spelande. Hur en spelare ska få hjälp att begränsa sitt spelande vid en kontrollförlust är därför en viktig fråga att lösa för spelbolagen och en fråga som kommer att bli viktigare i och med lagändringen.

Man spelar fruktspel online
Spelbolagen betonar individens eget ansvar att kontrollera sitt spelande. Det är samtidigt just det som är det svåra för många spelare. Foto: Mostphotos

Spelansvaret hos individen

Spelansvar definieras som en preventiv åtgärd för att minska negativa konsekvenser av spel. Samtliga bolag betonar att frågor om spelansvar och att minska överdrivet spelande är en viktig del av organisationskulturen. Samtidigt framkommer det i intervjuerna att ansvaret att använda sig av de åtgärder som spelföretagen erbjuder ligger främst på konsumenten, till exempel i fråga om gränssättning i tid och pengar samt självavstängning. Det verkar också förekomma en generell syn om att spelaren inte att få några problem ifall hen sätter sina ekonomiska ramar på ett rationellt sätt. Spelbolagen erbjuder med andra ord en verktygslåda av olika åtgärder, men det är upp till spelaren att använda dem.

En paradox som då uppstår är hur individens ansvar harmonierar med den kontrollförlust som en problemspelare upplever. Diskrepansen däremellan är inget som diskuteras vare sig hos de licensierade eller olicensierade bolagen, inte heller det eventuella behovet av att göra somliga av dessa åtgärder obligatoriska. Få av bolagen har hittills följt upp sina kunders användande av de olika spelansvarsåtgärder bolagen erbjuder, vilket innebär att de har lite kunskap om, och i så fall hur, de fungerar i praktiken när det gäller att minska problemspelande.

Endast ett fåtal av de olicensierade bolagen stänger av spelare som har ett problematiskt spelande och detta sker endast i extrema fall. De licensierade bolagen stänger i dagsläget inte av spelare med hänvisning till rådande lagstiftning. Denna skillnad i hantering av problemspelare kommer möjligen att försvinna i och med lagändringen.

Sveriges riksdag en vacker vinterdag
Sveriges riksdag öppnade efter årsskiftet upp marknaden för utlandsbaserade spelbolag. Foto: Mostphotos

Framtida frågor

Studien visar att majoriteten av bolagen på ett formellt plan redan uppfyller större delen av de riktlinjer som kommer att gälla efter årsskiftet. Den stora skillnaden mellan de licensierade och de olicensierade bolagen är att de olicensierade bolagen använder sig av olika bonussystem, något som bara kommer att vara tillåtet vid registrering nu då den nya lagen trätt i kraft. Spelbolagen skiljer sig också åt när det gäller gränssättning gällande hur mycket pengar en spelare får sätta in på sitt spelkonto, vilket behöver finnas på plats för efter årsskiftet. En fråga som kvarstår är omsorgspliktens omfattning och hur regelverk och praxis kommer att utvecklas samt hur de kommer att tolkas och följas av spelbolagen.

Ändringarna i svensk spellagstiftning och vikten av att följa med vilka effekter detta för med sig för spelmarknaden som helhet samt för problemspelare ger upphov till flera frågeställningar. Framför allt finns det ett behov av att följa med hur omsorgsplikten på den svenska spelmarknaden utvecklas i praktiken. Framtida forskning bör även undersöka hur spelare ser på spelansvar och vilka erfarenheter de har av att använda spelbolagens olika verktyg för att kontrollera sitt spelande. Ett tredje område kunde vara hur det generella förbudet mot bonusar utvecklas och vilka strategier spelbolagen istället kommer att använda sig av för att attrahera kunder.

David Forsström & Jenny Cisneros Örnberg

Skribenterna är forskare på institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet

FacebookXLinkedInEmailPrint