Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Utgifter til bosetting av enslige mindreårig flyktninger blir delvis kompensert

Bostad, Ensamkommande unga

6 okt 2017

Det skjer gjennom en egen tilskuddsordning, hvor Justis- og beredskapsdepartementet har satt kriteriene.

Målgruppen for tilskuddet er kommuner som vedtok å bosette flere enslige mindreårige flyktninger enn det antallet som ble bosatt i kommunen i 2016.

Tilskuddsordningen forvaltes av fylkesmannsembetene, og det er satt av 20 millioner kroner til ordningen. Bevilgningen er fordelt på fylkesmannsembetene, og er basert på antall vedtatte plasser for bosatte enslige mindreårige flyktninger som ikke ble brukt i 2016. Fordelingen er vektet slik at fylkesmannsembetene med små kommuner mottar et relativt større beløp til fordeling.

Läs mer på KS hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: