Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Tverrfaglig helseteam gir god integrering

Integration

6 feb 2020

Stange kommune har etablert et eget tverrfaglig helseteam for flyktninger i introduksjonsprogrammet. Helhetlig oppfølging av deltakere med helseutfordringer og deres familier skal hindre frafall og styrke deres muligheter til utdanning og jobb.

Stange kommune i Innlandet har opprettet et eget «helseteam». Gjennom tidlig kartlegging avdekkes helseutfordringer. Kommunen kan dermed lettere tilrettelegge for individuelle introduksjonsprogram og skreddersøm. Helhetlig arbeid med målgruppen sikres gjennom en skriftlig samarbeidsrutine. Det blir innhentet samtykke fra deltakeren for å kunne koordinere de ulike tjenestene og oppfølgingen starter allerede før flyktningene blir bosatt.

Det tverrfaglige samarbeidet fortsetter gjennom hele introduksjonsprogrammet – og lenger ved behov. Foreldreveiledning/ ICDP-kurs og parallelle barne- og ungdomsgrupper forebygger negativ sosial kontroll, og styrker familien som helhet. Kulturformidlere brukes aktivt som brobyggere og kulturoversettere. Kulturformidlerne er gjerne tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet og er fast ansatt, eller de ansettes på timebasis ved behov.

Organisering og økonomi

Flyktningtjenesten, voksenopplæringen, helsesykepleier, flyktningelege og psykologer er samlokalisert. De sitter under samme tak og har jevnlige samarbeidsmøter.

Flyktningetjenesten disponerer hele integreringstilskuddet og pengene forvaltes i et eget fond. Stange kommune har også egne ansatte som skriver søknader om Tilskudd til personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker, og også disse midlene forvaltes i et eget fond. Det gir flyktningetjenesten et stort mulighetsrom til å raskt sette inn tiltak og tjenester der det er behov.

Läs mer

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: