Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Tillfälliga lagen begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd av hälsoskäl

Migration & utveckling

5 jul 2018

Bakgrunden till det rättsliga ställningstagandet är en kartläggning och analys av devitaliserade barn i asylprocessen. Kartläggningen gjordes mot bakgrund av riksdagens beslut om den tillfälliga lagen, som begränsar möjligheterna att ge uppehållstillstånd av humanitära skäl, till exempel på grund av sjukdom.

– Kartläggningen visar att det finns devitaliserade barn i Migrationsverkets asylprocess, men att det är för få för att dra säkra statistiska slutsatser om gruppen. Vi har kunnat identifiera 27 ärenden i asylprocessen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Enligt det rättsliga ställningstagandet är Migrationsverkets möjligheter att ge uppehållstillstånd enbart grundat på en persons hälsotillstånd kraftigt begränsade i och med den tillfälliga lagen. Uppehållstillstånd grundat enbart på den asylsökandes hälsotillstånd ska, enligt lagen, bara ges om en av- eller utvisning skulle strida mot svenskt konventionsåtagande.

Europakonventionen

De konventionsåtaganden som kan komma ifråga när det gäller berörda ärenden handlar om artikel 3 i Europakonventionen, som ger rätt till skydd mot tortyr och artikel 8, som ger rätt till skydd för privat- och familjeliv.

Artikel 3 innebär förbud mot tortyr. Det betyder att ingen får utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

– Vår bedömning är att artikel 3 ger mycket litet utrymme att bevilja uppehållstillstånd av hälsoskäl när det gäller devitaliserade barn, säger Fredrik Beijer.

Artikel 8 i Europakonventionen innebär bland annat rätt till skydd för privat- och familjeliv. Artikeln handlar bland annat om hänsyn till de sociala och kulturella band en person har till ett land. Ju längre tid en person har vistats i Sverige, desto starkare är banden hit.

Något större utrymme enligt artikel 8

– Om bedömningen pekar på att individen utvecklat starka band till Sverige, måste Migrationsverket göra en bedömning där man väger personens rättigheter enligt artikel 8 mot statens intresse av att upprätthålla en reglerad invandring, säger Fredrik Beijer.

Att statens intresse av att upprätthålla reglerad invandring i vissa fall ska vägas mot den enskildes intressen är fastslaget i flera domar från både Europadomstolen och Migrationsöverdomstolen.

– Sammantaget är vår bedömning att utrymmet är något större att bevilja uppehållstillstånd med stöd av artikel 8 än artikel 3, säger Fredrik Beijer.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.