Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Tillfälliga lagen begränsar möjligheterna till uppehållstillstånd av hälsoskäl

Migration & utveckling

5 jul 2018

Bakgrunden till det rättsliga ställningstagandet är en kartläggning och analys av devitaliserade barn i asylprocessen. Kartläggningen gjordes mot bakgrund av riksdagens beslut om den tillfälliga lagen, som begränsar möjligheterna att ge uppehållstillstånd av humanitära skäl, till exempel på grund av sjukdom.

– Kartläggningen visar att det finns devitaliserade barn i Migrationsverkets asylprocess, men att det är för få för att dra säkra statistiska slutsatser om gruppen. Vi har kunnat identifiera 27 ärenden i asylprocessen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Enligt det rättsliga ställningstagandet är Migrationsverkets möjligheter att ge uppehållstillstånd enbart grundat på en persons hälsotillstånd kraftigt begränsade i och med den tillfälliga lagen. Uppehållstillstånd grundat enbart på den asylsökandes hälsotillstånd ska, enligt lagen, bara ges om en av- eller utvisning skulle strida mot svenskt konventionsåtagande.

Europakonventionen

De konventionsåtaganden som kan komma ifråga när det gäller berörda ärenden handlar om artikel 3 i Europakonventionen, som ger rätt till skydd mot tortyr och artikel 8, som ger rätt till skydd för privat- och familjeliv.

Artikel 3 innebär förbud mot tortyr. Det betyder att ingen får utsättas för tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

– Vår bedömning är att artikel 3 ger mycket litet utrymme att bevilja uppehållstillstånd av hälsoskäl när det gäller devitaliserade barn, säger Fredrik Beijer.

Artikel 8 i Europakonventionen innebär bland annat rätt till skydd för privat- och familjeliv. Artikeln handlar bland annat om hänsyn till de sociala och kulturella band en person har till ett land. Ju längre tid en person har vistats i Sverige, desto starkare är banden hit.

Något större utrymme enligt artikel 8

– Om bedömningen pekar på att individen utvecklat starka band till Sverige, måste Migrationsverket göra en bedömning där man väger personens rättigheter enligt artikel 8 mot statens intresse av att upprätthålla en reglerad invandring, säger Fredrik Beijer.

Att statens intresse av att upprätthålla reglerad invandring i vissa fall ska vägas mot den enskildes intressen är fastslaget i flera domar från både Europadomstolen och Migrationsöverdomstolen.

– Sammantaget är vår bedömning att utrymmet är något större att bevilja uppehållstillstånd med stöd av artikel 8 än artikel 3, säger Fredrik Beijer.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: