Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Språk är en central faktor för sysselsättning av ukrainare i Finland

Arbete, Integration

1 nov 2023

En enkätundersökning bland ukrainare som fått tillfälligt skydd visar, att bristande språkkunskaper är det största hindret för sysselsättning.

Brister i språkkunskaperna, bristfällig utbildning och att yrket eller utbildningen är inkompatibel bedöms som de viktigaste hindren för att komma in på arbetsmarknaden bland de ukrainare som fått tillfälligt skydd i Finland.

Det visar en enkätundersökning, som Owal Group Oy har gjort på uppdrag av det finska arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare. Totalt inkom 1643 svar på enkäten, som baserar sig på svar från ukrainare som får tillfälligt skydd, arbetsgivare, sysselsättningstjänster och organisationer.

De viktigaste faktorer som främjat sysselsättningen har enligt studien varit beredskap att utföra vilket arbete som helst. De tillfrågade ukrainare sa att de är intresserade av att arbeta i framtiden, särskilt inom industri (32 %), handel (26 %) eller catering (25 %).

Hitta enkäten här

De flesta stannar kvar

Av de ukrainare som får tillfälligt skydd och som besvarade enkäten berättade 40 procent att de anmält sig som arbetslös arbetssökande hos den offentliga arbetskraftsservicen. Något över hälften av respondenterna upplevde sig vara nöjda med den offentliga arbetskraftsservicen, skriver Kotoutuminen.fi.

Respondenterna ombads också att utvärdera sina framtidsplaner både när det gäller att bo i Finland och flyttplaner. När det gäller att bo i Finland uppskattade majoriteten (65 %) av de tillfrågade att de avser att bo permanent i Finland, och ungefär en tredjedel kunde inte säga. Ungefär en femtedel (22 %) av de tillfrågade hade planer på att flytta till en annan plats i Finland, och 7 % hade planer på att återvända till Ukraina eller flytta till ett annat land.

De personer som får tillfälligt skydd upplever att de har fått ett gott mottagande i Finland. Största delen av respondenterna har inte utsatts för diskriminering i Finland.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: