Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Samhällsorientering för nyanlända ska handla mer om normer och värderingar

Utbildning, Sociala insatser

16 feb 2018

Regeringen anser att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla mer om de normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Länsstyrelsen i Jönköpings län får därför i uppdrag att se över samhällsorienteringen. Syftet är att underlätta etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

De senaste årens kraftiga ökning av antalet asylsökande och nyanlända har ökat behovet av tidig och tydlig information om det svenska samhället och om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige. För många människor som kommer nya till Sverige innebär det en stor omställning att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Det är viktigt att samhället erbjuder relevant stöd i denna process.
Det är regeringens bedömning att det inom samhällsorienteringen för nyanlända ska ägnas större utrymme åt att informera om och diskutera rådande normer och värderingar i Sverige.

– Några av de värderingar som präglar Sverige är jämlikhet, individuella rättigheter och skyldigheter och ett tydligt värnande av barns rättigheter. Jämställdhet mellan kvinnor och män är något vi har kämpat för under lång tid, och vi har kommit väldigt långt. Regeringen vill att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla mer om de här sakerna, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får därför i uppdrag att se över och revidera det nationellt framtagna utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen i kommunerna. Materialet ska på ett tydligare sätt än i dag synliggöra de normer och värderingar som kommer till uttryck genom lagar och regler samt hur det svenska samhället är organiserat. Länsstyrelsen ska också se över hur man kan säkerställa kvalitet i utförandet av samhällsorientering. Övriga länsstyrelser ska bistå Länsstyrelsen i Jönköpings län i arbetet.

Läs mer

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: