Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nytt nordiskt forum för experter med invandrarbakgrund och kunskap om integration av flyktingar och invandrare

Integration

5 jul 2021

Nordiska ministerrådet bjuder in experter med invandrarbakgrund till att bidra med kunskap om centrala integrationsfrågor.

 • Din medverkan är viktig för ett stärkt och mångfaldigt perspektiv på vad som krävs för att säkerställa en framgångsrik integration av nya nordbor.
 • Du har kunskap om integration av flyktingar och invandrare och har själv invandrat till ett nordiskt land.
 • Du kommer att stärka kunskapsbasen och målgruppsperspektivet i det nordiska samarbetet om integration av flyktingar och invandrare.
 • Du deltar i två årliga nätverksmöten och delar i samarbete med Nordiska ministerrådet dina kunskaper i andra nordiska integrationsforum.

Bakgrund

2016 beslutade de nordiska samarbetsministrarna att inrätta ett nordiskt samarbetsprogram för integration av flyktingar och invandrare med fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling av ny kunskap. Aktiviteter inom ramen för programmet inbegriper nätverkssamarbete mellan nordiska myndigheter och det civila samhällets aktörer om ämnen som språk, nyanlända barn och unga, arbetsmarknadsintegration med mera. Programmet stöder dessutom kunskapsutbyte på nordiska konferenser, seminarier och workshoppar samt spridning av ny forskning på området. Exempel på det kan ses här på vår hemsidan som sprider kunskap om integration av flyktingar och invandrare inom ramen för integrationsprogrammet. Integrationsprogrammet fokuserar både på strukturell och kulturell integration och bidrar med den senaste kunskapen om integration till andra sektorer såsom arbetsmarknad, utbildning samt social- och hälsoområdet.

Ett socialt hållbart Norden

Samarbetsprogrammet stöder förverkligandet av det nordiska samarbetets vision om att vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030 och bidrar särskilt till följande strategiska prioritering:

 • Ett socialt hållbart Norden – Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och stärkt kulturutbyte och välfärd.

För att gå från ord till handling har Nordiska ministerrådet tagit fram en handlingsplan för perioden 2021–2024. Handlingsplanen är uppdelad i tolv övergripande mål, och den är det styrande dokumentet för hela Nordiska ministerrådets verksamhet under perioden 2021–2024.

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030 under perioden 2021–2024

Ambitionen med expertforumet är en tätare dialog med nya nordbor som vill bidra till visionen och särskilt till de mål som är relevanta för genomförandet av det nordiska samarbetsprogrammet för integration av flyktingar och invandrare.

Deltagande

Med din expertis och invandrarbakgrund kommer du att bidra till

 • en väl underbyggd och mångfaldig kunskapsbas för det fortsatta nordiska samarbetet om integration
 • ett nordiskt helhetsperspektiv på integration av flyktingar och invandrare som bygger på liknande nationella forum
 • att Nordiska ministerrådets integrationsprogram får en bättre möjlighet att integrera ett målgruppsperspektiv i det fortsatta arbetet med integration av flyktingar och invandrare.

Nordiska ministerrådet kommer att bjuda in till två årliga virtuella möten med betoning på nätverksskapande, tematiska diskussioner och orientering om aktuella frågor inom ramen för integrationsprogrammet.

Expertforumet kommer också vid behov att bjudas in till dialog med de ansvariga för Nordiska ministerrådets integrationsprogram och den tillhörande referensgruppen bestående av representanter från de nordiska ministerier som ansvarar för integration. I dialogen kommer man att kunna bidra med perspektiv till integrationsprogrammets genomförande när det gäller operativa, tematiska och strategiska frågor.

Expertforumet kommer att bestå av två representanter från vart och ett av de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. Expertforumet inrättas för en treårsperiod och väljer en ordförande för expertgruppen för en period på ett år som representerar det land som har det aktuella ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Ordföranden samordnar dagordningen med Nordiska ministerrådet och sammanträder under första kvartalet med Nordiska ministerrådet och en referensgrupp kopplad till integrationsprogrammet för planering av årets aktiviteter. Nordiska ministerrådet fungerar som sekretariat för expertforumet och skriver mötesprotokoll. Deltagande i expertforumet sker på frivillig basis och utan ekonomisk ersättning. I särskilda fall ersätter Nordiska ministerrådet reserelaterade kostnader.

Kriterium

Som medlem i expertgruppen ska du

 • representera en organisation som arbetar med integration eller delta som enskild expert på ett område som har betydelse för integration av flyktingar och invandrare
 • ha kunskap om ett eller flera av följande områden: arbetsmarknad, utbildning, social och hälsoområdet, jämställdhet, demokrati, medborgarskap och segregering
 • vara född utanför Norden och ha invandrat till ett nordiskt land
 • behärska ett nordiskt språk och/eller engelska flytande.

Ansökan och urval

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformulär (danskt, engelskt) med information om

 1. utbildning och nuvarande tjänst
 2. tematisk kunskap om integration av flyktingar och invandrare
 3. motivering till att bli medlem i det nordiska expertforumet.

Referensgruppen som är kopplad till integrationsprogrammet väljer medlemmarna i expertforumet. I urvalsprocessen säkerställer gruppen mångfald när det gäller expertområde, ålder, ursprungsland/nytt hemland och kön.

Ansökningsprocessen till expertforumet äger rum under perioden 1.7.2021 –31.8.2021. Urvalsprocessen beräknas vara avslutad 15.9.2021

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: