Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

Sociala insatser

30 nov 2017

Innvandrerkvinners helse er generelt dårlige enn helsen for innvandrermenn. Men helsen er betydelig svekket hos de eldste innvandrermennene. Det er derfor ingen kjønnsforskjell av betydning når det gjelder helsen hos de eldste innvandrerne.

Hvordan opplever innvandrere sin helse? Er det store kjønnsforskjeller? Hvordan går det med helsa når man blir eldre? Vi skal se nærmere på dette ved å bruke Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 (LKI). Siden det bare er tolv utvalgte land med i undersøkelsen, er undersøkelsen ikke representativ for alle innvandrere i Norge.

Hvilke undersøkelser bygger artikkelen på?

Et av de beste kunnskapsgrunnlagene vi har om innvandreres helse er levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn (LKI), som gjennomføres hvert tiende år, sist gang i 2016. Den øvrige kunnskapen om innvandreres helse er relativt fragmentert og mangelfull. I Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn svarer deltagerne, i tillegg til spørsmål om helseforhold, på spørsmål om blant annet arbeid, utdanning, bolig og boforhold, diskriminering og sosial kontakt. Deltagerne kommer fra tolv utvalgte land: Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia.

Fordi utvalget i LKI er basert på innvandrere tolv utvalgte land, er ikke resultatene representative for alle innvandrere i Norge. Resultatene sier derfor ikke noe om alle innvandreres levekår. Til sammen tilsvarer innvandrere fra disse landene om lag 32 prosent av alle innvandrere i Norge. Resultatene for hele befolkningen er imidlertid representative for den norske befolkningen. Hele befolkningen inkluderer også innvandrere.

Mange av spørsmålene i LKI er sammenliknbare med den ordinære levekårsundersøkelsen (EU-SILC) som gjennomføres hvert år) og levekårsundersøkelsen om helse (EHIS) som gjennomføres hvert femte år. For å muliggjøre sammenlikning er imidlertid resultatene for befolkningen vektet for å speile den demografiske sammensetningen blant innvandrere i vårt utvalg.

Innvandrere har litt dårligere egenvurdert helse

Ser vi på hele befolkningen er det en marginalt større andel menn enn kvinner som svarer at de har god helse. Kjønnsforskjellen blant innvandrere er større enn i befolkningen. I befolkningen er det omtrent ingen kjønnsforskjell, kun 2 prosentpoeng større andel menn enn kvinner har god helse. Blant innvandrere er kjønnsforskjellen 7 prosentpoeng i mennenes favør.

Det er over dobbelt så stor andel innvandrerkvinner sammenliknet med kvinner i hele befolkningen som har dårlig helse. I undersøkelsen svarte 10 prosent av innvandrerkvinnene at de hadde dårlig helse og 3 prosent at de hadde svært dårlig helse. Tilsvarende tall for kvinner i hele befolkningen var henholdsvis 5 og 1 prosent. Også blant innvandrermennene i undersøkelsen var det en større andel enn blant menn i hele befolkingen som svarte at de har dårlig helse. 8 prosent med dårlig og 2 prosent svært dårlig helse – mot henholdsvis 4 og 1 prosent for menn i hele befolkningen.

Läs mer på Statistisk sentralbyråns hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: