Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Fler utrikes födda kvinnor i arbete – regeringens satsningar på etablering i vårbudgeten

Arbete, Utbildning

16 apr 2018

Regeringen presenterar ett antal åtgärder för att förbättra etableringen och få fler i arbete. Totalt läggs 141 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att snabba på vägarna till arbete, särskilt för utrikes födda kvinnor.

Svensk arbetsmarknad är stark. Sedan regeringen tillträdde är det 250 000 fler som har ett jobb. Två tredjedelar av sysselsättningsökningen har tillkommit bland utrikes födda. Med vårändringsbudgeten tar regeringen ytterligare steg mot en snabbare etablering av nyanlända, satsningar som är möjliga tack vare att skattesänkningar har valts bort till förmån för investeringar i samhällsbygget. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Vi ser att nyanlända kommer snabbare i arbete och det är positivt, men mer behöver göras. De nya regler för etableringen som regeringen infört sedan årsskiftet innebär att vi nu ställer tydligare krav på individen att rusta sig för jobb. Den förra regeringen införde en rättighet för nyanlända att få del av insatser, vi har tillfört en skyldighet att delta, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Regeringen arbetar för att sysselsättningsgraden bland utrikes födda ska fortsätta att öka, särskilt bland kvinnor. För att öka kunskaperna i svenska och därmed chanserna till arbete investeras 60 miljoner kronor i insatser för att fler ska lära sig svenska snabbare. Medel tillförs för kvalitetshöjande insatser inom sfi, för Svenska från dag ett samt för att öka möjligheterna för den som är föräldraledig att delta i insatser i svenska.

– Alla som kan jobba ska jobba. I dag är sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor hög ur ett europeiskt perspektiv men alltför låg enligt våra svenska mått. Här är kunskaper i svenska språket en nyckel in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Regeringen satsar därför ytterligare på att fler ska lära sig svenska och snabbare komma vidare till arbete eller utbildning, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Att kunna förstå och uttrycka sig på svenska är en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet fullt ut. Sfi-undervisningen ska hålla hög kvalitet för att underlätta språkinlärningen. Därför satsar regeringen på kvalitetshöjande insatser. Det här är pengar som kommer spela roll för lärare och elever och som kommer att göra skillnad i arbetet med integrationen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Insatser i svenska – totalt 60 miljoner kronor
Kvalitetshöjande insatser sfi
Regeringen satsar 60 miljoner kronor på kvalitetshöjande insatser inom svenska för invandrare (sfi).

Svenska från dag ett
Fler asylsökande ska stärka sina samhälls- och språkkunskaper från dag ett. Förstärkningen på 20 miljoner kronor innebär att vägen till etablering för de som får uppehållstillstånd kan kortas.

Insatser för föräldralediga
Flera kommuner erbjuder i dag anpassade lösningar så att föräldralediga kan delta i insatser i svenska, exempelvis språkträning i anslutning till öppen förskola. I syfte att främja den här typen av insatser förstärker regeringen sin satsning från höstbudgeten och föreslår nu att ytterligare 15 miljoner kronor tillskjuts för 2018.

Sprida goda exempel av yrkesvux i kombination med sfi
Regeringen ger Skolverket i uppdrag att sprida goda erfarenheter av yrkesvux i kombination med sfi, (ex. sfx och yrkessvenska). För uppdraget avsätts 5 miljoner kronor.

Läs mer på regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: