Nordiskt samarbete om integration och inkludering

-Det er mer som forener oss enn skiller oss

Arbete, Utbildning

2 okt 2017

Professor Olof Åslund manet til kunnskap- og erfaringsutveksling da han holdt innlegg for de nordiske integrasjonsministrene på deres uformelle møte i Oslo. Den store flyktningtilstrømningen i 2015 ga alle de nordiske land store utfordringer med å få integrert de nyankomne.

Hovedutfordringen er å få flyktningene i raskt ut i stabilt arbeid. Med det som utgangspunkt ønsket integrasjonsministerene å dele erfaringer og kunnskap. Felles for hele Norden er at det arbeides med mye av de samme innsatser og tiltak, men man har ulik tilnærming og erfaringer. Det gjelder blant annet tidlig kartlegging av flyktningenes medbragte kompetanse slik at de så tidlig som mulig kan komme i gang med validering og påbygging av den utdannelsen de har.

Samarbeid med arbeidsgiverne

De nordiske landene jobber med utvikling av systemer for bedre å kunne validere og godkjenne den kompetanse flyktningene har med seg, blant annet gjennom et tett samarbeid med arbeidsgivere. Målet er at bedrifter skal ta flyktninger inn i praksis og bidra til å validere og utvikle deres fagkompetanse.

De nordiske regjeringene har også jobbet aktivt mot arbeidsgivere gjennom ulike former for lønnssubsidier og ulike tiltak som motiverer arbeidsgivere til å gi flyktninger praksis og på sikt rekruttere dem til jobb. Det er også etablert ulike bransjerettede løp som er rettet mot å gi flyktninger kompetanse til å gå inn i spesielle jobber eller bransjer.

Mer kunnskap

De nordiske landene jobber med mange av de samme tiltakene, men har ofte ulik tilnærming. De vektlegger også tiltakene ulikt. Det er derfor både nyttig og viktig at man kommer sammen på myndighetsnivå for å dele erfaringer rundt de utfordringer man står overfor og de tiltak og innsatser man har satt i verk.

Professor i samfunnsøkonomi ved Uppsala universitet og generaldirektør ved IFAU, Olof Åslund la fram forskningsresultater for integreringsministrene. Han la vekt på at tiltakene må ligge så nære sluttbrukerne som mulig.

– Forskning viser at tiltak som mest mulig ligner vanlig arbeid er de mest effektive. I tillegg har vi mye å lære av hverandre. Hvert nordisk land har sine områder der de er bedre enn de andre. Derfor er kunnskap- og erfaringsutveksling så viktig. Det er også viktig at vi lærer mer om lokale tiltak og hvor det oppstår friksjoner, sier Åslund.

Med sitt Samarbeidsprogram for integrering av flyktninger og innvandrere skaper Nordisk Ministerråd arenaer for utveksling av erfaringer og kunnskap på dette området mellom de nordiske landene.

Lär mer på norden.org

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: