Nordiskt samarbete om integration och inkludering

19 miljoner till samhällsinkluderande insatser för asylsökande

Sociala insatser

23 sep 2019

I en tid av väntan och ovisshet är det värdefullt att personer som söker asyl undviker passivisering och i stället kommer in i samhället genom aktiviteter som svenskundervisning, samhällsinformation, förenings- och kulturliv. Länsstyrelsen Stockholm har nu 19 miljoner kronor att fördela till länets kommuner och civilsamhälle som anordnar sådana insatser.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) riktar sig till personer över 18 år, som söker asyl eller har uppehållstillstånd och väntar på kommunanvisning. Kommuner, studieförbund, idrottsföreningar, trossamfund och andra ideella organisationer är viktiga aktörer när det gäller att erbjuda och genomföra insatser som till exempel svenskundervisning, arbetsfrämjande insatser och idrottsaktiviteter.

– Våra erfarenheter visar att tidig start med svenskundervisning och arbete är bästa vägen att komma in i samhället. Och eftersom asylsökande i Stockholms län bor i eget boende i stället för asylboenden är chansen större att de bor kvar i kommunen efter att ha fått uppehållstillstånd. Kommunerna har därför mycket att vinna på när asylsökanden som bor i den egna kommunen blir en del av samhället, säger Martin G Johansson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen.

För att stödja de regionala insatserna har Länsstyrelsen i höst 19 miljoner kronor att fördela på olika projekt. Insatser inom tre olika områden prioriteras särskilt: arbetsmarknadsprojekt, rustande projekt som tillför något till livet oavsett utgången i asylprocessen och projekt som riktar sig till kvinnor.

– Dessutom är vi väldigt intresserade av att kunna koppla samman föreningar och kommuner i samma projekt, sådana samarbeten ger ofta ett mervärde för målgruppen. Kommunen är en kraftfull aktör som kan agera ramverk i projektet och koppla på föreningar inom kommunen som ligger i framkant och vill arbeta för målgruppen, säger Martin G Johansson.

Sedan 2017 har Länsstyrelsen beviljat medel till cirka 50 TIA-projekt i Stockholms län. Bland dem finns flera goda exempel, till exempel studieförbundens svenskundervisning där deltagarna ofta hinner långt i sitt lärande vilket underlättar för den som får uppehållstillstånd.

– Även Kvinnocentret i Akalla, som arbetar målinriktat med kvinnor inom undervisning i både svenska och samhällskunskap, är ett intressant projekt. Och Framtidståget, som har utbildning i mobilreparation, är ett typexempel på ett livsrustande projekt som ger målgruppen yrkeskunskaper oavsett om de får uppehållstillstånd eller måste åka tillbaka till sitt hemland, säger Martin G Johansson.

Pågående utlysning av TIA-medel stänger den 20 september. Då måste kommuner och andra aktörer ha inkommit med sina ansökningsblanketter. Nästa troliga utlysningsperiod kommer ske våren 2020.

Läs mer om tidigare insatser för asylsökande, hur en insats planeras och hur man söker medel.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: