Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Tjener bedre enn foreldrene

Education, Social work, Work

30 May 2018

Mange norskfødte med innvandrerforeldre har mer utdanning og har derfor gjerne også høyere inntekter enn foreldrene. Særlig tydelig er dette for dem med bakgrunn fra India og Vietnam.

SSB ANALYSE 2018/11: SOSIAL MOBILITET BLANT NORSKFØDTE MED INNVANDRERFORELDRE:

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan sosial bakgrunn synes å ha betydning for inntektsnivået til innvandrernes barn når de blir voksne. Vi studerer norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen 30–39 år i 2016, og ser på i hvilken grad deres foreldres utdannings- og inntektsnivå har blitt overført til neste generasjon.

Mange studier viser at kombinasjonen av arv og sosial bakgrunn har betydning for barns økonomiske levekår som voksne. For eksempel viser en undersøkelse at barn som tilhører husholdninger med lav inntekt, dårlig yrkestilknytning og lavt utdanningsnivå hos foreldrene, i større grad enn andre barn vil tilhøre lavere inntektsklasser som voksne (Epland og Kirkeberg 2010).

Steffensen og Ziade (2009) undersøkelse av karakterer i grunnskoler og videregående skoler i Norge viser en klar sammenheng mellom elevenes skoleprestasjoner og utdanningsnivået til foreldrene. Andre undersøkelser viser at det å være utsatt for økonomiske problemer ser ut til å gå i arv. Barn som tilhører en husholdning som mottar sosialhjelp, ser i større grad ut til å motta sosialhjelp som voksne (Lorentzen og Nielsen 2009). En annen studie av Corak (2006) finner at norske fedres lønnsforskjeller til en viss grad overføres til deres sønner.

Mange tar mer utdanning enn foreldrene

Den sosiale mobiliteten i Norge er relativt stor, mye takket være et utdanningssystem som i stor grad gir like muligheter til å velge utdanning. Tabell 1 viser utdanningsnivået til innvandrerforeldre i 1993 sammenlignet med deres norskfødte barns utdanningsnivå i 2016 da barna var kommet i 30-årene. Vi ser på utdanning til hovedinntektstakeren i husholdningen i 1993. Tallene viser at det er mange flere norskfødte med innvandrerforeldre som har fullført en høyere utdanning, enn det var i foreldregenerasjonen. Men igjen er det klare forskjeller mellom landene. Norskfødte med bakgrunn fra India og Vietnam skiller seg ut ved at forskjellen til foreldregenerasjonen er svært stor. Blant norskfødte med indisk eller vietnamesisk bakgrunn, som i 1993 hadde en forelder med lav utdanning, hadde godt over halvparten fullført høyere utdanning som voksen i 2016. 22 prosent av norskfødte med indisk bakgrunn hadde lav utdanning sammenlignet med 34 prosent blant deres foreldre. Blant vietnamesere er denne forskjellen enda større, respektive 18 og 66 prosent.

I den største gruppen i tabell 1, norskfødte med pakistansk bakgrunn, er mobiliteten i utdanning mellom generasjonene mindre. 65 prosent av pakistanske hovedinntektstakere i 30-årene hadde registrert lavere utdanning i 1993, mens 37 prosent av deres barn hadde tilsvarende utdanningsnivå i 2016. Blant pakistanske unge som hadde en hovedinntektstaker med lav utdanning, har en av tre høyere utdanning. Blant norskfødte med tyrkisk bakgrunn er denne andelen med høy utdanning mindre: 21 prosent. Nesten 90 prosent av tyrkiske hovedinntektstakere i 30-årene hadde lavere utdanning i 1993 – blant deres barn hadde 44 prosent tilsvarende utdanningsnivå i 2016.

Hvis vi sammenligner med personer i 30-årene uten innvandrerbakgrunn, heretter kalt referansebefolkningen, er mobiliteten i utdanning mellom generasjonene mindre enn hos flere innvandrergrupper. Blant dem som hadde en hovedinntektstaker med lav utdanning i 1993 (om lag 120 000 personer), hadde 28 prosent fullført høyere utdanning i 2016, mens 29 prosent hadde lavere utdanning.

Tabell 1. Hovedinntektstakers utdanningsnivå i 1993 og deres norskfødte barns utdanningsnivå i 2016 (alder 30-39 år)

Det er som forventet klart mer vanlig at barn med foreldre som har høy utdanning, også selv velger å ta høyere utdanning som voksne, se for eksempel også Statistisk sentralbyrå (2017). Når det gjelder norskfødte med innvandrerforeldre som vokste opp med en hovedinntektstaker med høy utdanning, har mange fullført utdanning på høgskole eller universitet. Blant norskfødte med indisk eller vietnamesisk bakgrunn i denne gruppen har 80 prosent tatt høyere utdanning, se tabell 1. Tilsvarende andel for referansebefolkningen var 74 prosent. På samme måte hadde 58 prosent av norskfødte med pakistansk bakgrunn – med minst en høyt utdannet forelder i 1993 – fullført høyere utdanning i 2016.

Läs hela artikeln här

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: