Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Sysselsättningen ökar för utrikes födda

Work

22 Jun 2022

I maj 2022 var 5 175 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 124 000 jämfört med maj 2021. För utrikes födda ökade antalet sysselsatta med 84 000 till 1 159 000 personer.

Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 164,8 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat är en ökning med 3,5 procent. Antalet arbetslösa minskade med 64 000 till 482 000. Arbetslöshetstalet var 8,5 procent, en minskning med 1,3 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,7 procent.

AKU är sedan 1 januari 2021 anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. För mer information om ramlagsanpassningen, se Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se).

Förändringarna har medfört brott i tidsserierna. För att få jämförbarhet över tid har ett urval av serier länkats tillbaka till 2005 enligt nuvarande förfarande, se Länkade data för tidsseriebrottet 2021 (scb.se). I samband med denna publicering finns ytterligare länkade serier tillgängliga.

Arbetskraften

I maj 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 657 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 665 000 och antalet män var 2 992 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 75,1 procent. Bland kvinnor var det 72,0 procent och bland män 78,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 615 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,6 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 175 000 i maj 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 124 000 personer jämfört med maj föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 457 000 personer, en ökning med 73 000 personer. Antalet sysselsatta män var 2 719 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,5 procentenheter och uppgick till 68,7 procent. Bland kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 1,9 procentenheter till 66,4 procent, och bland män var den 70,9 procent.

För utrikes födda i åldern 15-74 år ökade antalet sysselsatta med 84 000 till 1 159 000 personer jämfört med maj 2021. För utrikes födda kvinnor var det en ökning med 62 000 till 563 000 personer. Antalet utrikes födda män uppgick till 596 000.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet utrikes födda sysselsatta till 1 156 000 personer och sysselsättningsgraden var 63,7 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader.

Bland unga i åldern 15-24 år ökade antalet sysselsatta med 53 000 till 492 000. Det motsvarar en sysselsättningsgrad om 42,3 procent, en ökning med 4,2 procentenheter.

Enligt säsongrensade och utjämnade data ökade både antalet och andelen sysselsatta ungdomar i åldern 15-24 år i jämförelse med närliggande månader. Antalet sysselsatta ungdomar uppgick till 508 000 och andelen var 43,7 procent.

Anställda

I maj 2022 uppgick antalet anställda till 4 671 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 117 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor ökade antalet anställda med 67 000 till 2 321 000. Bland män var antalet anställda 2 349 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 940 000 personer, av dessa var 1 906 000 kvinnor och 2 035 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 730 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 416 000 kvinnor och 315 000 män.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 677 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 943 000 och för tidsbegränsat anställda 734 000. Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av anställda, fast anställda och tidsbegränsat anställda.

Texten förkortad och är hämtad från SCB

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: