Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd

Ukraine

31 Mar 2022

Rysslands invasion av Ukraina har drivit ett stort antal människor på flykt och av de som kommit till Sverige är 90 procent kvinnor och barn. EU:s aktivering av massflyktsdirektivet innebär att de som söker sig till EU:s medlemsländer snabbt kan få beslut om ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Regeringen presenterar i dag en plan för mottagandet av ukrainska flyktingar. Regeringen presenterar även hur mottagandet ska fördelas jämnt över hela landet och tillskott i vårändringsbudgeten.

Regeringen tillför i vårändringsbudgeten medel till Migrationsverket för att myndigheten ska kunna erbjuda boende och uppehälle till personer som får tillfälligt skydd i Sverige samt för att säkerställa att kommuner och regioner får ersättning för skola, sjukvård, och mottagande av ensamkommande barn. Regeringen avsätter även medel för ett tillfälligt bidrag till kom-munerna för att kompensera dem för oförutsedda kostnader. Samman¬lagt tillförs 10,5 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för ökade utgifter för Sveriges mottagande av skydds-behövande från Ukraina.

Regeringen har i dag gett Migrationsverket i uppdrag att använda alla tillgängliga verktyg (upphandling, hyra av lägenheter och annan anskaffning) i syfte att åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaffning av boenden. Ett särskilt uppdrag ges också till Länsstyrelserna att delta i genomförandet av Migrationsverkets arbete med detta. Regeringen avser också att ta fram ny lagstiftning som reglerar möjligheterna för kommunerna att i större utsträckning bistå i arbetet. Till lagstiftningen ska det också tas fram en ersättningsmodell. Modellen för en jämnare fördelning kommer att ha sin utgångspunkt i modellen för fördelning i bosättningslagen.

Utöver detta presenterar regeringen i dag en ersättningsmodell för de evakueringsboenden som kommunerna iordningställt till de skyddsbehövande. Ersättningsnivån blir 10 000 kr per iordningställd plats i en engångsersättning för kommunernas kostnader för iordningställande, nödvändiga inköp och avveckling av platsen. Detta kombineras med en löpande dygnsersättning på 300 kr per iordningställd plats oavsett om boendeplatsen nyttjas eller ej.

Regeringen föreslår vidare en förstärkning med 30 miljoner kronor 2022 till kommuner för att i samarbete med civilsamhället erbjuda lokala insatser kopplat till arbetsmarknaden och samhällslivet. Utgångspunkten är att de som fått ett tillfälligt skydd ska kunna försörja sig själva under vistelsen i landet.

Det civila samhället spelar en viktig roll i mottagandet av de som söker skydd i Sverige. I vårändringsbudgeten avsätter regeringen 100 miljoner kronor för civilsamhällets insatser i Sverige för skyddsbehövande från kriget i Ukraina.

Den 10 mars gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att regelbundet redovisa lägesbilder till Regeringskansliet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina och den påverkan invasionen får på det svenska samhället. I uppdraget ingår även att länstyrelserna ska samordna sådan informationsinhämtning från kommuner och regioner som andra statliga myndigheter genomför med anledning av omvärldsläget.

Texten är hämtad från ett pressmeddelande från Finansdepartementet

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: