Nordic co-operation on integration and inclusion

Inrikesministeriet ber personer som kommit till Finland från Ukraina att berätta om sin situation

Ukraine

22 Jun 2022

Finska staten vill bättre kunna tillgodose hjälpbehovet hos dem som flytt från Ukraina. Inrikesministeriet och ett antal andra ministerier kartlägger därför hurdan situationen ser ut för personer som kommit till Finland från Ukraina och hurdant behov de har av olika tjänster. Kartläggningen genomförs med hjälp av en webbenkät.

De som svarar på enkäten ombeds berätta om bland annat vilka faktorer som påverkade att de kom till Finland och vilka erfarenheter och behov de har i fråga om arbete och studier. Dessutom frågas vad de tänker just nu om att återvända till Ukraina eller stanna i Finland.

För närvarande är många ukrainares framtidsplaner naturligtvis öppna och beroende av i synnerhet hur kriget i Ukraina utvecklas. Även preliminära bedömningar är ändå till nytta. Ju fler som svarar, desto bättre kan de finländska myndigheterna förutse till exempel behovet av platser inom småbarnspedagogik och skolor och behovet av arbetskraftsservice.

Utöver inrikesministeriet har också undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Migrationsverket deltagit i utarbetandet av enkäten.

Enkäten fördjupar den information som kom fram vid workshoppar

I maj ordnade inrikesministeriet tre workshoppar vid förläggningarna. Syftet med dem var att få en djupare förståelse av ukrainarnas erfarenheter, kartlägga behovet av tjänster och identifiera nuvarande problem. Workshopparna fungerade som en preliminär kvalitativ undersökning, och 19 ukrainare deltog i dem. Med hjälp av den enkät som nu genomförs försöker man få ett mer omfattande datamaterial.

Inrikesministeriet informerar om enkäten i huvudsak på sociala medier, som är den viktigaste informationskanalen för många som flytt från Ukraina. Andra aktörer och privatpersoner får gärna sprida information om enkäten till ukrainare som flytt till Finland.

Enkäten kan besvaras fram till den 6 juli. Svaren behandlas konfidentiellt. Av svaren sammanställer inrikesministeriet rapporter och analyser som ministerierna och andra myndigheter kan använda sig av när de planerar olika tjänster. I rapporterna och analyserna är uppgifterna anonymiserade så att de som svarat inte kan identifieras.

Enkäten på ukrainska

Texten är hämtad från ett pressutskick från Inrikesministeriet

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: