Nordic co-operation on integration and inclusion

Förstärkt satsning för bland andra utrikes födda kvinnor till jobb och utbildning

Work

27 Sep 2020

Det behövs fortsatta insatser riktade till utrikes födda kvinnor och andra grupper som befinner sig långt från studier och arbete. Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen för 2021 en förstärkning av statsbidraget till folkbildningen med 50 miljoner kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den rådande pandemin ger långtgående effekter på arbetsmarknaden och människors liv. Studieförbunden föreslås i samband med budgetpropositionen för 2021 få en tvåårig förstärkning med 50 miljoner kronor per år till och med 2022 för att kunna rikta fler insatser mot utrikes födda kvinnor och andra grupper som står långt från arbete och studier.

Medel fördelas via Folkbildningsrådet som fattar beslut om vilka studieförbund som får ta del av statens stöd till folkbildningen. Studieförbunden har erfarenhet av att arbeta med målgruppen genom insatsen Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: