Nordic co-operation on integration and inclusion

Fler insatser för att stärka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Work

2 Sep 2021

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Målgruppen är särskilt de som står långt ifrån arbetsmarknaden och som i dag inte deltar i etableringsåtgärder.

Det tar längre tid för utrikes födda kvinnor än utrikes födda män att etablera sig på arbetsmarknaden, oavsett utbildningsnivå. Det finns en stor grupp kvinnor som står utanför arbetsmarknaden och som i dag inte nås av etableringsstödjande aktörer och insatser.

För att nå de kvinnor som står längst ifrån arbetsmarknaden vill regeringen undersöka hur samverkan fungerar och vid behov kan förbättras mellan myndigheter och andra centrala aktörer som möter kvinnor, t.ex. civilsamhälle, öppen förskola, skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Jämställdhetsmyndigheten får därför i uppdrag att utifrån befintlig kunskap föreslå insatser med fokus på samverkan för att nå de utrikes födda kvinnor som i dag inte deltar i etableringsåtgärder.

– Att stärka utrikes födda kvinnors möjlighet till jobb och egen försörjning är oerhört viktigt både för den ekonomiska jämställdheten och för kvinnors makt över sina egna liv, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

I uppdraget till Jämställdhetsmyndigheten ingår också att undersöka arbetsgivares incitament att anställa utrikes födda kvinnor som har kort utbildningsbakgrund och saknar arbetslivserfarenhet i Sverige.
Jämställdhetsmyndigheten får 1,5 miljoner kronor för uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2022.

Texten är hämtad från Regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: