Ungdomar kan köpa cigaretter utan legitimation – visar undersökning i Stockholm

Tobak

Artikeln är skriven av forskare, på uppdrag av popNAD
Publicerad 31 maj 2021

Enligt svensk lag får cigaretter inte säljas till ungdomar under 18 år. För att undersöka i vilken grad butiksbiträden kontrollerar legitimation vid försäljning av cigaretter genomfördes en studie i Stockholms län där 18-åringar försökte köpa cigaretter utan att visa legitimation. Resultaten visade att ungdomarna fick köpa cigaretter i 25 procent av försöken.

Rökning är kopplat till många sjukdomar, såsom cancer, hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar och orsakar en stor del av sjukdomsbördan i Sverige. Nikotinet i cigaretterna är beroendeframkallande och de flesta som röker börjar under tonåren. Det är därför viktigt med tillgänglighetsbegränsande insatser för att förhindra att ungdomar börjar röka.

Ett sätt är åldersbegränsningar och i de nordiska länderna är åldersgränsen 18 år för att köpa tobaksprodukter. För att åldersbegränsningen verkligen ska få ett genomslag är det dock viktigt att myndigheter kontrollerar att åldersgränsen efterlevs.

Kontrollköp är en sådan metod som kommuner kan arbeta med för att kontrollera efterlevnaden. Metoden innebär att kommunen anlitar ungdomar som har fyllt 18 år (men ser yngre ut) och som testar att köpa cigaretter utan att visa legitimation. Efter försöken för kommunen en dialog med butiken och gärna med butiksbiträden för att återkoppla utfallet av försöket oavsett om ungdomen nekades köp eller inte. Denna typ av metod har visats vara effektiv i andra länder, men metoden har inte utvärderats i Sverige.

Provköp som studie

För att undersöka hur enkelt eller svårt det är för ungdomar att köpa cigaretter genomfördes en undersökning där 18-åringar (som enligt en expertpanel såg yngre ut ån 18 år) gjorde så kallade provköp (på engelska ”mystery shopping”) av cigaretter. Under sommarlovet 2017 genomfördes provköp i 287 butiker i 13 olika kommuner i Stockholms län.

Butiker som besöktes var matbutiker, kiosker, jourbutiker och bensinmackar. I 25 procent av försöken fick ungdomarna köpa cigaretter utan att visa legitimation och det var fler tjejer än killar som fick köpa. Legitimation efterfrågades i drygt 80 procent av försöken och i flera av dessa fall genomfördes köp trots att ungdomen inte visade legitimation.

Bristande ålderskontroll

Resultaten tyder på att butiksbiträden brister i sin kontroll av åldersgränsen vid tobaksförsäljning. Att ungdomarna lyckades köpa cigaretter vid var fjärde försök visar att tillgängligheten på tobak är hög, speciellt med tanke på att ungdomar snabbt lär sig i vilka butiker legitimation sällan efterfrågas och att det därmed är enkelt att köpa cigaretter.

Hur förbättra efterlevnad av 18-årsgränsen

Studien tydliggör att ålderskontrollen kring försäljning av cigaretter brister i många fall och behöver förbättras. Kommuner kan arbeta med kontrollköpsmetoden för att kontrollera efterlevnad av åldersgränsen. Sedan 2019 finns även en tobakslicens som butiker i Sverige måste ansöka om hos kommunen för att kunna sälja tobaksprodukter. En annan möjlighet kan vara att införa ett obligatoriskt krav för butiker som vill ha tobakslicens, om att utbilda butiksbiträden kring åldersbegränsningen och om hur den på bästa sätt kan efterlevas.

Kristin Feltmann, med.dr.
STAD (STockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem),
Centrum för Psykiatriforskning, Region Stockholm & Karolinska Institutet

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint