Tobakksmarkedet endres – unge bruker tobakksprodukter på nye måter

Tobak

Publicerad 15 nov 2018

En ny undersøkelse i Norge viser at ungdom til en viss grad kombinerer bruk av sigaretter, snus og e-sigaretter. En av ti oppgav å ha prøvd eller brukt alle tre produktene. Studien finner forskjeller i blant annet personlighetstrekk, skoleprestasjoner samt kjønn og alder mellom dem som brukte to eller tre produkt, flerbrukerne, og dem som brukte bare ett produkt, enkelbrukerne.

Tobakksmarkedet har endret seg kraftig de siste tiårene – også blant unge. Andelen som røyker synker, særlig blant unge og snus er i dag det vanligste tobakksproduktet blant ungdom. I de siste årene har også e-sigaretter kommet på markedet. Kombinert bruk av sigaretter, snus og e-sigaretter blant ungdom er lite belyst i Norden. En ny skolebasert spørreskjemaundersøkelse ser nærmere på forekomsten av dette fenomenet.

Studien finner at av ungdommene som deltok rapporterte en knapp tredjedel at de hadde prøvd eller brukt ett, to eller tre tobakksprodukt og/ eller e-sigaretter. Av de som oppgav å ha prøvd eller brukt bare ett produkt, utgjorde snus omtrent halvparten. Like mange ungdommer oppgav å ha prøvd eller brukt vanlige sigaretter som e-sigaretter.

Forskjellen mellom ulike brukergrupper

Det var flere gutter enn jenter i flerbruksgruppa. Det vil si de som hadde brukt to eller tre produkt. Ungdom som rapporterte å ha brukt ett eller flere produkt var også eldre enn dem som kun rapporterte å ha prøvd ett eller flere produkt. Videre viser studien også lavere skolekarakterer i flerbruksgruppa enn i enkelbruksgruppa.

Flere av flerbrukerne oppgav å ha drukket seg beruset og å ha prøvd cannabis enn enkelbrukerne. De rapporterte oftere å ha nære venner som ukentlig røykte sigaretter og brukte snus, og å ha foreldre som røykte eller brukte snus. Det framgår også av studien at flerbrukerne skåret høyere på personlighetstrekk som impulsivitet, spenningssøkende atferd og symptomer på depresjon enn det enkelbrukerne gjorde.

Økt eksponering på nye arenaer

Funnene i studien speiler endringene i tobakksmarkedet i Norge de siste tiårene. Omfanget av røyking synker blant annet på grunn av strengere lovgivning og endret normklima. Snusbruk er blitt mer vanlig og akseptert enn sigaretter blant norske ungdom og et økende antall personer over 16 år kjenner til og bruker e-sigaretter.

En måte å forstå resultatene på er at tenårene er en viktig periode i utviklingen fra barn til ung voksen. Særlig overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole er en betydningsfull epoke. Ungdommene i studien er i alderen 13–17 år og de befinner seg i en overgangsfase fra ungdomsskolen til videregående skole. Slike faser byr på nye sosiale arenaer med muligheter for økt eksponering for eldre ungdommers bruk av tobakksprodukter og e-sigaretter, noe som henger sammen med økning i bruk av flere produkt med økende alder.

Konklusjonen er at kombinert bruk av sigaretter, snus og e-sigaretter forekommer blant norske ungdommer, men at det ikke er veldig utbredt. Studien viser også at flerbruk av sigaretter, snus og e-sigaretter hang sammen med andre faktorer hos ungdommen, som venners og foreldres bruk, personlighetstrekk, skoleprestasjoner i tillegg til kjønn og alder. Undersøkelsen har bare skrapt i overflaten på fenomenet flerbruk av sigaretter, snus og e-sigaretter blant ungdom. Studier som benytter andre metoder og tilnærminger vil kunne bidra til en bedre forståelse av fenomenet, som i sin tur kan være til hjelp i forebygging av tobakksbruk.

Elisabeth Kvaavik, seniorforsker og avdelningsdirektør ved Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet, Oslo.

Camilla Stub Lundberg, stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, Oslo.

Rikke Tokle, stipendiat ved Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet, Oslo.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint