Rapport: Tillgängligheten till kokain ökar i Europa

Narkotika

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 20 jun 2018

En ny rapport från den europeiska narkotikabyrån EMCDDA visar att det finns tecken på att narkotikaproduktionen i Europa ökar. Ökad tillgång till kokain och nya psykoaktiva substanser ses som oroande.

Enligt rapporten finns det vissa oroande tecken på att narkotikaproduktionen inom Europa ökar. Europa är sedan tidigare en viktig marknad för Sydamerika, Asien och Nordafrika, och via nätet och darknet kan producenter och konsumenter i Europa komma i kontakt med den globala marknaden. För närvarande är internetförsäljningen ändå liten i förhållande till den totala marknaden för narkotika, men internethandeln verkar växa.

Renare kokain

Andra orosmoment som tas upp i rapporten är att den ökande kokainproduktionen i Sydamerika nu påverkar den europeiska marknaden, och tecken på att tillgången till och användningen av crack ökar i Europa. Kokain är det mest använda olagliga centralstimulerande medlet och kokainets renhet har fortsatt att öka under 2016 och varit på den högsta nivån som har mätts under det senaste årtiondet. Den uppskattade konsumtionen av kokain är ändå oförändrad i EU. I de avloppsvattenundersökningar som har gjorts har data för 2016 och 2017 visat på en ökning av kokainanvändningen. Kokainbruket är högst i Väst- och Sydeuropa, främst i städer i Belgien, Storbritannien, Spanien och Nederländerna.

Nya psykoaktiva ämnen är fortsättningsvis en utmaning och listan över ämnen som dyker upp på marknaden fortsätter att växa. Varje vecka rapporteras om ungefär en ny psykoaktiv substans i Europa, och folkhälsokonsekvenserna av drogerna är fortfarande höga, trots att antalet nya ämnen har minskat sedan rekordåret 2015. Syntetiska opioider och syntetiska cannabinoider är två grupper av substanser som är särskilt oroande, enligt rapporten.

Cannabis minskar och ökar

Cannabis är den vanligaste drogen som används i Europa, fem gånger vanligare än andra preparat. Under det senaste årtiondet har stigande trender vad gäller årsprevalensen för cannabisanvändning bland unga vuxna, 15- eller 16-34-åringar, setts i ett antal länder.

I Finland är bruket 14,1 procent och närmar sig EU-snittet. Siffran är från 2014 eftersom följande undersökning görs hösten 2018. Ökningar syns också, om än vid lägre aktuella nivåer, i Sverige. En undersökning visade att Danmark står för ett av de få fallen av minskning: 15,4 procent jämfört med uppskattningen på 17,6 procent för 2013.


Cannabis är orsaken till största andelen nya klienter i behandling i Europa (EU samt Turkiet och Norge), 45 procent. På den europeiska marknaden finns i huvudsak marijuana och hasch, cannabisolja är däremot ovanligt.

Naloxon viktig åtgärd

Fram tills nyligen var MDMA-prevalensen, alltså ecstasy, i många länder på väg ner från toppnivåerna som noterades i början och fram till mitten av 2000-talet. Under senare år pekar dock mätningarna på en stabilisering eller ett ökat bruk av MDMA i vissa länder.

Antalet dödsfall till följd av narkotikaöverdoser är fortfarande högt i Europa, och i de flesta fall rapporteras opioider som orsak. Att det finns fentanylderivat på den europeiska narkotikamarknaden aktualiserar argumenten för att öka tillgången till opioidantagonisten naloxon, som alltså motverkar effekterna av opioider. Att ge opioidbrukare naloxon ses i allt fler länder som en viktig åtgärd för att minska antalet dödliga överdoser. Bredare tillgång till naloxon, i kombination med utbildning, kan förhindra dödsfall.

Ökning i antalet dödsfall

Överdos är den huvudsakliga dödsorsaken bland högriskanvändare av droger i Europa, och majoriteten – mer än tre fjärdedelar är män. Siffrorna för överdoser, särskilt den totala summan för Europa, ska tolkas med försiktighet, enligt rapporten. Det här beror på systematisk underrapportering och processer som leder till försenade rapporter.

Minst 7 929 dödsfall på grund av överdos beräknas ha inträffat i EU 2016, det är fall där en eller fler olagliga droger har varit inblandade. Om Norge och Turkiet räknas med stiger siffran till 9 138 dödsfall. Det är en fyraprocentig ökning jämfört med den reviderade siffran för 2015, som var 8 749. I Sverige minskade antalet dödsfall något, men siffran är fortfarande högst i Norden.

Under 2016 fick uppskattningsvis 1,3 miljoner människor behandling för användning av olaglig narkotika i EU, siffran är 1,5 miljon om man inkluderar Norge och Turkiet.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint