”Och där slutar det roliga…”

Spel

Publicerad 3 mar 2015

Allmänläkares uppfattningar om spelberoende skiljer sig mellan olika länder, visar Michael Egerers och Virve Marionneaus intervjuer med tyska, franska och finska läkare. De skriver att identifieringen av spelberoende skulle bli lättare om det definierades av vad som görs och inte av den enskilda spelarens livssituation.

Diagnoskriterier för problematiskt spelande fokuserar på den individuella spelarens karaktärsdrag och på följderna spelandet har på närstående. Det finns problem med att fokusera på individen, dels på grund av att de ofta har faser då de ibland spelar mer och ibland mindre, dels på grund av att perspektivet riskerar att befria spelleverantören från sitt ansvar.

Därför beslöt vi att studera gränsen mellan problematiskt och icke-problematiskt spelande genom att se på beteende och inte på spelande individer. Denna studie utgår från synen på gambling som ett spel, inspirerat av den franska sociologen Roger Caillois. Caillois menar att spel definieras av regler som skiljer det från det vardagliga livet medan problematiskt spelande är en form av korrumperat spel som orsakas av att blanda spel med verklighet.

Vi var intresserade av att ta reda på om allmänläkare från olika länder höll med om denna definition på problematiskt spelande. Vi intervjuade tyska, finska och franska grupper bestående av sammanlagt 110 läkare. Orsaken till varför vi intervjuade allmänläkare var för att de vanligtvis inte får utbildning i att hantera spelberoende och att deras syn kan ses som en blandning av expertis på välbefinnande och vanliga uppfattningar om problemspelande – gambling. De spelar också en viktig roll genom att identifiera problemspelande och ingripa vid behov.

Biologisk process eller hantering av kriser?

Vår analys visar att deltagare från alla länder är överens om att då spelet korrumperas så korsas gränsen mellan icke-problematiskt och problematiskt spelande. Däremot varierar definitionen på vad som korrumperar spel mellan de olika kulturerna. De franska och tyska läkarna betonar spelets övergång från undantag till vardagssyssla som en form av korruption. De finska läkarna är oroliga för att gamblingspel på webben tar mer plats i hemmet, men ser till skillnad från sina franska och tyska kollegor inte gambling i exempelvis butiker som problematiskt.

Finska och tyska läkare problematiserar gambling som ett sätt att hantera personliga problem medan de franska inte diskuterar spelares känslor. Däremot diskuterar de risken att bli beroende av adrenalinruset, vilket tyder på deras uppfattning på problematiskt spelande som en biologisk process.

Studien visar att Caillois definition av spel kan användas för att skilja mellan icke-problematiskt och problematiskt spelande och kan erbjuda en skarpare definition av spelberoende. Uppfattningen om var gränsen går tycks också bero på institutionella och kulturella kontexter.

Lagstiftning påverkar

Studien visar att kort interventioner måste anpassas till de olika kulturella kontexterna om allmänläkare ska implementera dem.  Att skilja på problemspelande och fritidsspelande genom att se på vad som görs istället för vem som gör kunde hjälpa identifieringen och behandlingen av problematiskt spelande. Studien visar också att lagstiftningen påverkar vilka former av gambling som är accepterade i olika kulturella kontexter.

 

Michael Egerer
Virve Marionneau
Institutionen för socialvetenskaper vid Helsingfors universitet

(översättning Julius von Wright)
Publicerad 3.3.2015 

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint