Accepterat, åtråvärt och skamligt

Alkohol

Publicerad 18 jun 2013

Den ökande alkoholkonsumtionen bland finska kvinnor är en av de största förändringarna inom finsk alkoholkultur under de senaste decennierna och parallellt har uppfattningen om vad kvinnligt drickande innebär förändrats. Jenni Simonen har studerat hur tre grupper finska kvinnor i olika åldrar identifierar sig med olika alkoholrelaterade genusroller.

Kvinnors drickande har ökat markant i Finland. Från en andel av 10 procent av den totala konsumtionen 1968 har nivån stigit till 25 procent 2008. I liter är det en ökning från 1 till 6,5 liter ren alkohol per år. Detta har setts som en del av en större förändring för kvinnans roll i det finska samhället. Kvinnornas större synlighet i det offentliga – på arbetsmarknaden och inom utbildningar – är en av orsakerna till den ökade konsumtionen.

Kvinnors drickande har blivit mer accepterat i det offentliga rummet, men det betyder inte nödvändigtvis att kvinnor har anammat en manlig dryckeskultur eller att kvinnor och män förhåller sig på samma sätt till alkohol. Studier på 80-talet separerade ofta kvinnligt och manligt drickande och deras betydelser. Den kvinnliga dryckeskulturen skulle vara självkontrollerad, medan manligt drickande definierades som okontrollerat och normbrytande jämfört med det vardagliga livet.

På senare tid däremot har de manliga och kvinnliga dryckesvanorna ansetts närma sig varandra. Kvinnor dricker sig berusade allt mer och deras dryckesvanor rör sig mot vad som traditionellt har ansetts vara manliga. Men samtidigt tycks samhället ännu ha en striktare inställning mot vad som anses vara åtråvärt i kvinnors drickande, jämfört med manligt.

Förändrade uppfattningar

Jenni Simonen har studerat hur tre åldersgrupper med kvinnor – en 50–60 år, 35–40 år och 25 år – diskuterar bilder kopplade till drickande. Bilder visades för gruppen för att starta upp diskussioner om deras egna dryckesmönster och om uppfattningen av drickande. Vad anses vara åtråvärt då en kvinna dricker? Och hur uttrycks femininitet eller maskulinitet genom dryckesvanor?

Den äldsta gruppen kvinnor har svårt att identifiera sig med kvinnan i en bild (se den vetenskapliga artikeln för bilden) som dricker vin direkt från flaskan. Kvinnorna relaterar till traditionella könsroller i hemmet, till rutiner och ansvar. De tar avstånd från bilden genom att definiera vad som händer i den som ”så där är det nu för tiden”. De ser inte mannen som bär disk på bilden som fri, utan som en slav. Situationen är absurd för enligt de intervjuade är hemarbete en kvinnas arbete. Vinkeln med att blanda könsroller tycks väcka irritation. Den huvudsakliga diskussionen i grupperna berör könsrollerna och bildens bristfälliga koppling till kvinnornas verklighet. Detta är generationen som levt med mannen som drickaren och kvinnan som kontrolleraren, skriver Simonen, och drickande inramas av strikta moraliska ramar.

I gruppen 35–40-åringar väcker bilden inte lika stor irritation. Denna grupp fäster diskussionen vid alkoholbruk, inte könsroller. Att avnjuta en drink på soffan ses som accepterat och rent av åtråvärt. I gruppen kan man ändå uppfatta nyanser i vad som ses som accepterat. Att dricka en eller två glas är okej, medan att bli berusad ännu ses som oanständigt. I denna åldersgrupp blandas traditionella och moderna alkoholuppfattningar.

Den yngsta gruppen ser kvinnans agerande som fullt normalt. Den här gruppen kvinnor har vuxit upp under 90-talets tunga recession och med en liberaliserad alkoholpolitik efter EU-medlemskapet 1995.

– Så där slappnar kvinnor av, säger en av de intervjuade. Bilden blir läst på ett annat sätt än av de övriga grupperna. 25-åringarna läser bilden som en reklam, som en metafor för något. I denna grupp väcker de omvända könsrollerna en motsatt irritation jämfört med de äldre. ”Det är en dålig vits, en gammal vits”, säger en kvinna. ”Jag tycker de här rollerna är irriterande. Som om de ännu fanns.”

Alkohol ses som en stark del av kvinnornas självuppfattning. De betonar alkoholen som en del av att ha roligt och en del av sitt sociala liv. Alkoholen är något de kan skämta om, i motsats till den äldsta gruppen som har en allvarlig och ansvarsfull inställning till alkoholen.

Uppfattningar av och kopplingar till drickande varierar åldersgrupperna emellan. Samtidigt som de yngsta kvinnorna delar en del av de äldre kvinnornas uppfattningar, så upplever de också nya sociala koder som är främmande för de äldre. Normen för alkoholrelaterad femininitet har blivit mångsidigare och drickande har blivit den individuella kvinnans erfarenhet – som inte är kopplat till en mans drickande.

 

Julius von Wright

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint