Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Pohjoismaiden ministerineuvosto kutsuu maahanmuuttajataustaisia asiantuntijoita mukaan jakamaan asiantuntemusta keskeisistä kotouttamiskysymyksistä.

 • Osallistumisesi on tärkeää, koska se auttaa vahvistamaan ja monipuolistamaan näkemyksiä onnistuneen kotouttamisen edellytyksistä.
 • Sinulla on tietämystä pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisesta, ja olet itse tullut maahanmuuttajana johonkin Pohjoismaahan.
 • Haluat olla mukana vahvistamassa pohjoismaisen kotouttamisyhteistyön tietopohjaa ja kohderyhmänäkökulmaa.
 • Sinun tulee osallistua kahteen vuotuiseen verkostotapaamiseen ja jakaa osaamistasi muille pohjoismaisille kotouttamisfoorumeille yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa.

Tausta

Pohjoismaiset yhteistyöministerit päättivät vuonna 2016 laatia pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan yhteistyöohjelman. Ohjelmassa keskitytään kokemustenvaihtoon ja uuden tiedon kehittämiseen. Ohjelmaan sisältyy Pohjoismaiden viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välistä verkostoyhteistyötä, joka liittyy muun muassa kieliin, vasta saapuneisiin lapsiin ja nuoriin sekä työmarkkinaintegraatioon. Lisäksi ohjelma tukee tiedonvaihtoa pohjoismaisissa konferensseissa, seminaareissa ja työpajoissa sekä alan uuden tutkimustiedon levitystä. Toimenpiteistä saa esimerkkejä Pohjoismaiselta hyvinvointikeskukselta, joka välittää tietoa pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisesta kotouttamisohjelman puitteissa. Ohjelma keskittyy rakenteelliseen ja kulttuuriseen kotouttamiseen ja täydentää muiden sektorien, kuten työmarkkina-alan, koulutusalan sekä sosiaali- ja terveysalan, kotouttamisosaamista uusimmalla tiedolla.

Sosiaalisesti kestävä Pohjola

Yhteistyöohjelma tukee pohjoismaisen yhteistyön visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Erityisesti tuetaan seuraavaa strategista painopistealuetta:

 • Sosiaalisesti kestävä Pohjola – Haluamme yhdessä edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä alueella, jossa on yhteiset arvot ja jossa vahvistetaan kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia.

Ryhtyäkseen sanoista tekoihin Pohjoismaiden ministerineuvosto on laatinut visiolle toimintasuunnitelman vuosiksi 2021–2024. Suunnitelmassa on kaksitoista strategisiin painopistealueisiin liittyvää tavoitetta, ja se ohjaa koko Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaa suunnitelmakaudella.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030 -toimintasuunnitelma vuosiksi 2021–2024

Asiantuntijafoorumin perustamisella halutaan tiivistää uusien pohjoismaalaisten kanssa käytävää vuoropuhelua, joka tukee vision toteutumista ja varsinkin tavoitteita, jotka ovat olennaisia kotouttamisohjelman kannalta.

Osallistuminen

Autat asiantuntemuksesi ja maahanmuuttajataustasi pohjalta

 • luomaan hyvää ja monipuolista tietopohjaa pohjoismaisen kotouttamisyhteistyön tueksi
 • luomaan pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvää pohjoismaista kokonaisnäkökulmaa, joka rakentuu vastaavien kansallisten foorumien toiminnan pohjalta
 • luomaan parempia mahdollisuuksia sille, että Pohjoismaiden ministerineuvoston kotouttamisohjelman toteutuksessa otetaan entistä paremmin huomioon kohderyhmänäkökulma.

Pohjoismaiden ministerineuvosto kutsuu sinut kahteen vuotuiseen etäkokoukseen, jotka painottuvat verkostoitumiseen, teemakeskusteluihin ja kotouttamisohjelman kuulumisista tiedottamiseen.

Asiantuntijafoorumi kutsutaan tarpeen mukaan myös keskustelemaan Pohjoismaiden ministerineuvoston kotouttamisohjelman ja sen asiantuntijaryhmän vastuuhenkilöiden kanssa. Asiantuntijaryhmä koostuu kotouttamisesta vastaavien Pohjoismaiden ministeriöiden edustajista. Keskusteluissa on mahdollista tarjota näkökulmia kotouttamisohjelman operatiiviseen, temaattiseen ja strategiseen toteutukseen.

Asiantuntijafoorumissa on kaksi jäsentä kustakin Pohjoismaasta sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. Asiantuntijafoorumin toimikausi on kolmivuotinen, ja foorumi valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja edustaa Pohjoismaiden ministerineuvoston kulloistakin puheenjohtajamaata. Puheenjohtaja koordinoi foorumin päiväjärjestystä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa ja tapaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä kotouttamisohjelman asiantuntijaryhmän edustajia vuoden toiminnan suunnittelemiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvosto toimii asiantuntijafoorumin sihteeristönä ja kirjoittaa sen kokousten pöytäkirjat. Asiantuntijafoorumiin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siitä makseta taloudellista korvausta. Erityistapauksissa Pohjoismaiden ministerineuvosto korvaa osallistujien matkakustannuksia.

Kriteerit

Asiantuntijaryhmän jäsenyyden edellytykset:

 • Edustat kotouttamisasioita käsittelevää organisaatiota tai osallistut yksityisenä asiantuntijana, joka toimii pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisen kannalta olennaisella alalla.
 • Omaat tietämystä yhdeltä tai useammalta seuraavista aloista: työmarkkinat, koulutus, sosiaali- ja terveysasiat, tasa-arvo, demokratia ja kansalaisuus sekä syrjintä.
 • Olet syntynyt Pohjolan ulkopuolella ja tullut maahanmuuttajana johonkin Pohjoismaahan.
 • Puhut sujuvasti jotakin skandinaavista kieltä ja/tai englantia.

Haku ja valinta

Hae jäseneksi hakulomakkeella, jossa kerrot

 1. koulutustaustastasi ja nykyisestä tehtävästäsi
 2. pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvästä asiaosaamisestasi
 3. pohjoismaisen asiantuntijafoorumin jäseneksi hakeutumisen syistä.

Asiantuntijafoorumin jäsenet valitsee kotouttamisohjelman asiantuntijaryhmä, joka varmistaa ryhmän monimuotoisuuden asiaosaamisen, iän, alkuperämaan, uuden kotimaan ja sukupuolen näkökulmasta.

Hakuaika on 1.7.2021–31.8.2021. Valintaprosessi on määrä saada päätökseen 15.9.2021.

Följ oss på sociala medier: