Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nordisk ministerråd inviterer eksperter med migrantbakgrunn til å bidra med fagkunnskap om sentrale integreringsspørsmål.

 • Din deltakelse er viktig for et styrket og mangfoldig perspektiv på hva som skal til for å sikre vellykket integrering av nye borgere i Norden.
 • Du har kunnskap om integrering av flyktninger og innvandrere og har selv migrert til et nordisk land.
 • Du vil bidra til et styrket kunnskapsgrunnlag og målgruppeperspektiv i det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere.
 • Du vil delta på to årlige nettverksmøter og i samarbeid med Nordisk ministerråd dele din kunnskap med øvrige nordiske fora på integreringsområdet.

Bakgrunn

I 2016 besluttet de nordiske samarbeidsministrene å opprette et nordisk samarbeidsprogram for integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap. Aktiviteter under programmet omfatter nettverkssamarbeid mellom nordiske myndigheter og sivilsamfunnsaktører om emner som språk, nyankomne barn og unge, arbeidsmarkedsintegrering med mer. Programmet støtter dessuten kunnskapsdeling på nordiske konferanser, seminarer og workshops og formidling av ny forskning på området. Eksempler på dette kan sees her på nettstedet vårt som formidler kunnskap om integrering av flyktninger og innvandrere under integreringsprogrammet. Integreringsprogrammet er rettet mot både strukturell og kulturell integrering og supplerer øvrige sektorer som arbeidsmarked, utdanning og helse- og sosialområdet med den nyeste kunnskapen på integreringsområdet.

Et sosialt bærekraftig Norden

Samarbeidsprogrammet understøtter realiseringen av det nordiske samarbeidets visjon om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region frem mot 2030 og bidrar særlig til følgende strategiske prioritering:

 • Et sosialt bærekraftig Norden – sammen vil vi fremme en inkluderende, likestilt og sammenhengende region med felles verdier og styrket kulturutveksling og velferd.

For å sette handling bak ordene har Nordisk ministerråd utarbeidet en handlingsplan for tidsrommet 2021–2024. Handlingsplanen er delt inn i tolv overordnede målsetninger, og den er det styrende dokumentet for hele Nordisk ministerråds virksomhet i tidsrommet 2021–2024.

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Visjon 2030 i tidsrommet 2021–2024.

Ambisjonen med ekspertforumet er å oppnå en tettere dialog med nye nordboere som ønsker å bidra til visjonen, og særlig de målsetningene som er relevante for gjennomføringen av det nordiske samarbeidsprogrammet for integrering av flyktninger og innvandrere.

Deltakelse

Med din ekspertkunnskap og migrantbakgrunn vil du bidra til:

 • et velunderbygd og mangfoldig kunnskapsgrunnlag for det videre nordiske samarbeidet om integrering
 • et samlet nordisk perspektiv på integrering av flyktninger og innvandrere, som er basert på lignende nasjonale fora
 • at Nordisk ministerråds integreringsprogram får bedre mulighet for å integrere et målgruppeperspektiv i det videre arbeidet med integrering av flyktninger og innvandrere

Nordisk ministerråd vil invitere til to årlige virtuelle møter med vekt på nettverksbygging, tematiske drøftelser og orientering om aktuelle saker i regi av integreringsprogrammet.

Ekspertforumet vil etter behov dessuten bli invitert til dialog med de ansvarlige for Nordisk ministerråds integreringsprogram og den tilknyttede referansegruppen, bestående av representanter fra de nordiske departementene med ansvar for integrering. Her vil det bli mulighet for å bidra med perspektiver til gjennomføringen av integreringsprogrammet med hensyn til operasjonelle, tematiske og strategiske spørsmål.

Ekspertforumet vil bestå av to representanter for hvert av de nordiske landene samt Grønland, Færøyene og Åland. Ekspertforumet nedsettes for en treårig periode og velger en leder for ekspertgruppen for en periode på ett år, som representerer samme land som det gjeldende formannskapet i Nordisk ministerråd. Lederen vil koordinere med Nordisk ministerråd vedrørende dagsordenen og møter i første kvartal Nordisk ministerråd og en referansegruppe tilknyttet integreringsprogrammet for planlegging av årets aktiviteter. Nordisk ministerråd fungerer som sekretariat for ekspertforumet og skriver referat fra møtene. Deltakelse i ekspertforumet skjer på frivillig basis, uten økonomisk godtgjørelse. Nordisk ministerråd kompenserer i særlige tilfeller for reiserelaterte utgifter.

Kriterier

Som medlem av ekspertgruppen skal du

 • representere en organisasjon som arbeider med integrering, eller delta som individuell ekspert på et område som har relevans for integrering av flyktninger og innvandrere.
 • ha kunnskap om ett eller flere av følgende områder: arbeidsmarked, utdanning, helse og sosial, likestilling, demokrati og medborgerskap, segregering.
 • være født utenfor Norden og ha migrert til et nordisk land.
 • mestre et nordisk språk og/eller engelsk flytende.

Søknad og utvelgelse

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema (dansk, English) med informasjon om:

 1. Utdanningsbakgrunn og nåværende stilling.
 2. Tematisk kunnskap om integrering av flyktninger og innvandrere.
 3. Motivasjon for å bli medlem av det nordiske ekspertforumet.

Referansegruppen, som er tilknyttet integreringsprogrammet, vil velge ut medlemmene av ekspertforumet og i utvelgelsesprosessen sikre mangfold med hensyn til ekspertiseområde, alder, opprinnelsesland/nytt hjemland og kjønn.

Søknadsprosessen for ekspertforumet finner sted i tidsrommet 1.7.2021 til 31.8.2021. Utvelgelsesprosessen forventes å være avsluttet 15.9.2021

Följ oss på sociala medier: