Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Introduktionsjobb – ett enklare och mer kraftfullt stöd

Arbete

21 sep 2017

I budgetpropositionen för 2018 presenterar regeringen en förenkling av systemet för de subventionerade anställningarna genom att ett nytt, enhetligt stöd införs. Fem stöd blir ett – introduktionsjobb - ett enklare och mer kraftfullt stöd.

Vid långvarig arbetslöshet eller när arbetstagaren är ny på svensk arbetsmarknad kan arbetsgivare känna en osäkerhet inför att anställa. Utvärderingar visar att de subventionerade anställningarna är effektiva insatser för att få personer med svagare förankring på arbetsmarknaden i arbete. För att stöden ska fungera effektivt måste de vara anpassade efter de arbetssökandes och arbetsgivarnas behov.

Anställningsstöden har genom åren ökat i antal för att nå nya målgrupper och nya behov. Det växande antalet stöd har bidragit till att arbetsgivare och arbetsförmedlare har ansett det svårt att överblicka de olika villkor och stödformer som finns. Det finns också ett behov av att öka träffsäkerheten i stöden genom att tydligare rikta dem till personer med svagare förankring på arbetsmarknaden. Regeringen vill därför förenkla systemet för de subventionerade anställningarna och införa ett nytt, enhetligt stöd. Det nya stödet kallas introduktionsjobb och är ett enklare och mer kraftfullt stöd.

Genom introduktionsjobb försvinner de tidigare stöden särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, de båda traineejobben och instegsjobb. I stället för instegsjobb kan nyanlända ta del av introduktionsjobb som kommer att vara både enklare och mer kraftfullt. Introduktionsjobb riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa eller är nyanlända.

Läs hela pressmeddelandet på Regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: