Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan

Utbildning

5 mar 2018

För nyanlända elever som tas emot i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts, ska en individuell studieplan upprättas. Detta ska göras senast två månader efter mottagandet.

Dessa elever ska även kunna ges undervisning enligt en anpassad timplan. I en sådan prioriteras vissa ämnen och därmed utökas undervisningstiden i dessa ämnen.

De ska också få studiehandledning på sitt modersmål om det inte är uppenbart obehövligt. Det sistnämnda gäller även nyanlända som tas emot på högstadiet i grundsärskolan.

Det undantag i skollagen som ger fritidspedagoger eller motsvarande möjlighet att undervisa i fritidshemmet utan legitimation och behörighet ska tas bort. En följdändring ska göras i lagen (2010:801) om införande
av skollagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 i fråga om 
nyanlända elever.

Läs mer på Regeringens hemsida

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: