Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Lärande exempel på tidiga insatser för familjer och barn - Expertgruppsmöte om tidigt stöd till nyanlända familjer, november 2017

Hur ska samhället stötta nyanlända barn och föräldrar till bra och snabb integration? Hur gör grannländerna och vilka erfarenheter finns av de olika metoderna? Det är frågor som diskuterades när expertgruppen för området Tidiga insatser höll sitt första möte i Stockholm i november 2017.

Mette Blauenfeldt, ledare av Center for udsatte flygtninge vid Dansk Flygtningehjælp, berättade om MindSpring, en stödmetod som utvecklas för olika grupper av flyktingar. Stödet genomförs av frivilliga med samma bakgrund som deltagarna. De frivilliga ledarna får utbildning och stöd av professionella stödpersoner. Mindspring tar hänsyn till fler behov än arbete och kunskap i danska språket, vilket annars är i fokus för de flesta andra insatser.

Under expertgruppsmötet presenterades flera exempel från de nordiska länderna: ABC, KOMET och Älskade barn från Sverige, Dialoggrupper och ICDP från Norge samt FBT från Finland.

Nordens välfärdscenters integrationsprojekt arbetar vidare med att bl.a. ta fram fler lärande exempel på tidiga insatser för familjer och barn, studiebesök, deltagande i konferenser och olika publikationer, information som kommer att presenteras här på hemsidan inom kort.

Nästa möte för denna expertgrupp äger rum i mars 2018.

Från vänster: Kristin Marklund, Nina Gran, Berit Berg, Elisabet Svedberg, Petra Kouvonen, Kajsa Lönn Rodin, Anna Gärdegård, Mette Blauenfeldt
Icke närvarande: Ulla Krogager,  Linda Ros Alfredsdottir, Pia Rosengård-Andersson

Följ oss på sociala medier: