Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Trygghet og tilhørighet viktig for immigranters opplevelse av god aldring i Norge

Social work

29 Sep 2020

God alderdom er for eldre somaliere i Norge forbundet med opplevelsen av fred og trygghet, anledning til å pleie nære relasjoner, ha god helse, mulighet til å delta i samfunnet, føle seg verdsatt samt muligheter til å praktisere sin egen religion. Møteplasser der man kan trene på språket og bli kjent med andre nordmenn etterlyses.

Foto: D Johansen/ Mostphotos

Det forteller Svetlana Ssanova, som med sin masteroppgave i geriatrisk helsearbeid har funnet en rekke fremmende og hemmende forutsetninger for eldre immigranters opplevelse av god alderdom i Norge.

– Migrasjonsprosessen innebærer på mange måter en dobbel byrde for eldre immigranter. I tillegg til å tilpasse seg aldringsprosessen, må de gjøre det i et nytt land. Dette kan lede til dårligere helse. Tjenesten må derfor være personsentrert, og vi må vise respekt for den livsformen tjenestemottakerne har hatt. Økt kultursensitivitet er viktig.  Får vi alt dette på plass, kan det bidra til at eldre immigranter oppleve tilhørighet og sosial inkludering, som er sterkt forbundet med utvikling av meningsfullhet. Sammen kan vi skape bedre tjenester, sier sykepleieren ved avdeling Helsefremmende og forebyggende tjenester i Asker kommune.

Økende andel av befolkningen

– Masteroppgaven din har tittelen God alderdom for eldre immigranter. En studie blant eldre somaliske immigranter og deres syn på en god alderdom i Norge. Hva ville du finne ut?

– Vi vet veldig lite om eldre immigranter i Norge. Selv om det ikke dreier seg om mange i dag, vil antallet eldre med innvandrerbakgrunn stige parallelt med at eldreandelen øker i den generelle befolkningen. I dag er kun fire prosent av immigrantene i Norge 70 år eller eldre, i 2060 vil hver fjerde innvandrer i Norge være 70 år eller mer. Å skape god alderdom for alle er et felles samfunnsprosjekt, og mer forskning om hva som gir god alderdom for ulike etniske grupper er nødvendig. Denne studien kan ha overføringsverdi til flere immigrantgrupper, da de har felles erfaring, å eldes i et nytt land.

Läs hela artikeln här: Aldring og helse -nasjonal kompetansetjeneste

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: