Nordic co-operation on integration and inclusion

Dramatiska konsekvenser på arbetsmarknaden till följd av coronavirusets spridning

Work Corona

20 Oct 2021

Konsekvenserna på arbetsmarknaden av coronavirusets spridning är dramatiska. Mot den bakgrunden utlyser Dua nu statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår innehållande i huvudsak utbildningsinsatser, hos arbetsgivare där akuta rekryteringsbehov finns.

Dua har i uppdrag att besluta om statsbidrag till kommuner. Uppdraget regleras i förordning (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.

Konsekvenserna på arbetsmarknaden av coronavirusets spridning är dramatiska. På kort tid har många tusen personer sagts upp, bl.a. i hotell- och restaurangbranschen. Fler lär drabbas.

När efterfrågan på arbetskraft minskar ökar arbetslösheten framför allt bland dem som är nya på arbetsmarknaden. Många av de jobb som kan komma att försvinna finns i branscher med viktiga instegsjobb för utrikes födda och ungdomar. Redan arbetslösa kommer att få det svårare i konkurrensen om jobben.

Samtidigt är effekterna för verksamheterna inom välfärdssektorn och flera andra branscher betydande. Behovet av tillfällig personal som kan förstärka verksamheter utsatta för extrem belastning är stort inom vård och omsorg. Stora arbetskraftsbehov finns också inom lager, logistik och transport. Gröna näringar drabbas hårt av svårigheten att rekrytera tillfällig utländsk arbetskraft.

Mot den bakgrunden utlyser Dua nu statsbidrag (2020:2) för korta jobbspår innehållande i huvudsak utbildningsinsatser, hos arbetsgivare där akuta rekryteringsbehov finns.

Vem kan ansöka?

Bidrag kan sökas av kommuner som med Arbetsförmedlingen har en giltig lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten och/eller om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Bidrag kan även sökas av kommuner som har ansökt om statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse (utlysning 2019:1).

Bidrag kan sökas av en enskild kommun eller flera kommuner gemensamt.

Arbetet ska i största möjliga utsträckning bedrivas i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Vad kan bidrag sökas för?

Bidrag kan sökas för att erbjuda ett eller flera korta jobbspår bestående av insatser i egen regi eller som tillhandahålls av annan aktör. De korta jobbspåren bör huvudsakligen bestå av utbildning, maximalt under två veckor. Men även andra, i tid begränsade, insatser som bedöms nödvändiga för att deltagaren ska bli anställningsbar och få en anställning kan ingå.

Jobbspåren bör vara kopplade till specifika arbetsgivare som avser att anställa deltagarna.

Personer som sägs upp eller varslas i branscher med en stor andel ingångsjobb, där unga och nyanlända kan förväntas vara överrepresenterade, ska prioriteras. Också redan arbetslösa, företrädesvis unga och nyanlända, kan delta i jobbspåren.

Hur ska ansökan utformas?

Ansökan görs i särskilt formulär som finns tillgängligt på Duas hemsida. Ansökan ska för varje jobbspår innehålla:

  • en kort beskrivning av innehåll och utformning
  • information om rekryterande arbetsgivare
  • information om beräknad start och längd
  • information om planerat antal deltagare

Ansökan ska vara förankrad med berörd chef på Arbetsförmedlingen.

Läs mer

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: