Nordic co-operation on integration and inclusion

Bør flyktninger med oppholdstillatelse kunne finne bolig selv?

Housing, Immigration & development

20 Jan 2022

Gjennom ordningen ‘avtalt selvbosetting’ kan flyktninger til Norge finne egen bolig og få den godkjent av myndighetene, i stedet for at kommunen finner bolig for dem. Nå er ordningen undersøkt nærmere i ny rapport.

Avtalt selvbosetting betyr at en flyktning som bor i asylmottak og får innvilget oppholdstillatelse kan finne bolig selv og få boligen og bosettingen godkjent av kommunen og IMDi. Avtalt selvbosetting gjelder ikke for overføringsflyktninger.

I en fersk rapport har forskere ved OsloMet vurdert og analysert tidligere og ny forskning om ordningen avtalt selvbosetting for flyktninger. Rapporten diskuterer dilemmaer innebygget i ordningen og trekker fram argumenter for å beholde og for å avvikle den.

– Ordningen ble innført som et virkemiddel for å bidra til raskere bosetting i en periode da det var mange bosettingsklare flyktninger i mottak, ventetiden fra vedtak om opphold til bosetting i en kommune var lang og det var mangel på bosettingsplasser i kommunene. At flyktningene kunne finne bolig selv ble sett på som en avlasting. Situasjonen i 2020 og 2021 er helt annerledes.

Det forteller forsker Susanne Søholt ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, som sammen med kollega Evelyn Dyb har skrevet rapporten Avtalt selvbosetting. En bærekraftig ordning for framtidig bosetting av flyktninger?» (NIBR-rapport 2021:18).

Søholt sier at situasjonen nå er at det finnes mange ledige bosettingsplasser og at kommunene etterspør flyktninger som de kan bosette. På denne bakgrunnen ønsket Kunnskapsdepartementet en vurdering av ordningen med avtalt selvbosetting for flyktninger og hvorvidt ordningen fungerer etter hensikten. Departementets formål er å få et godt beslutningsgrunnlag for videre forvaltning av ordningen.

I rapporten anbefaler forskerne at ordningen opprettholdes, men med endringer som skal gjøre avtalt selvbosetting mer tilgjengelig for flere flyktninger og mer forutsigbar for flyktningene og kommunene.

Les hele saken på NIBRs nettsider

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: