Svensk studie: var fjärde ung har prövat e-cigaretter – osäkerhet gällande innehållet

Publicerad 20 sep 2016

Drygt var fjärde av de tillfrågade eleverna i nionde klass hade någon gång rökt en e-cigarett. Vanligast var att röka med nikotin eller att inte känna till om det var nikotin i cigaretten. Denna studie hittade inga skillnader mellan pojkar och flickor.

Användandet av e-cigaretter är en globalt växande trend som har ökat dramatiskt särskilt bland ungdomar. Eventuella hälsorisker av att använda e-cigaretter är ännu inte helt klarlagda.

Andra länders rapporteringar av e-cigarettanvändning bland ungdomar varierar stort. 13 procent i USA, 17 procent i Finland till över 60 procent i Polen uppger att de har prövat e-cigaretter. En svensk nationell undersökning visade att omkring var fjärde pojke och var femte flicka i nionde klass uppgav att de hade prövat e-cigaretter. Den generella trenden avseende tobaksanvändning i Sverige under början av 2000-talet visar dock en minskning bland ungdomar i 15–16 årsåldern.

Traditionella cigaretter den största riskfaktorn

Vår studie visade i linje med tidigare forskning att den starkaste riskfaktorn för att ha prövat e-cigaretter (med eller utan nikotin) var att röka traditionella cigaretter. Andra riskfaktorer var att ha prövat traditionella cigaretter eller snus, druckit alkohol samt att ha rökt vattenpipa. Intressant nog, och i motsats till de flesta studier, fann vi inga skillnader mellan pojkar och flickor. Detta kan förklaras av att flickor i Sverige röker i större utsträckning än pojkar. Denna studie skiljer på användande av e-cigaretter med respektive utan nikotin, en uppdelning som verkar vara av vikt att undersöka mer i framtida studier.

Andra riskfaktorer som kom fram i studien var att inte bo med båda sina föräldrar, att inte trivas i skolan samt att ha få böcker hemma. Vi såg också att det var vanligare med e-cigarettanvändning i de södra delarna av Sverige, där även vanlig tobaksanvändning är högre.

 

Intressant nog, och i motsats till de flesta studier, fann vi inga skillnader mellan pojkar och flickor.

 

Användningen av e-cigaretter kan få olika utfall i olika länder. I ett land som Sverige med låg andel tobaksanvändare kan e-cigaretter få fler att börja, medan i ett land med hög andel tobaksanvändare kan det få motsatt effekt. Eftersom en stor andel e-cigaretter innehåller nikotin, som är beroendeframkallande, finns det en oro att unga icke-rökare som använder e-cigaretter kan komma att utveckla ett nikotinberoende eller så småningom börja använda traditionella cigaretter.

Förebyggande riktat mot flera riskfaktorer

Eftersom en relativt stor del av ungdomarna har rökt e-cigaretter krävs det att vi kartlägger bruket av e-cigaretter som en del av tobakskontrollen. E-cigaretter kommer med all säkerhet inte att vara den sista nya tobaksprodukten som lanseras av tobaksbolagen. Det förebyggande arbetet riktat mot ungdomar bör fokusera på att angripa flera riskfaktorer istället för en, något som också forskningen har visat är mer effektivt. Det finns också en risk att tillgängligheten, möjligheten att kunna röka e-cigaretter i vilken miljö som helst, normaliserar attityderna till rökning generellt och därmed minskar effekten av lagarna om tobaksfria miljöer.

Susanna Geidne & Linda Beckman & Ingrid Edvardsson & Johanna Hulldin
Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Publicerad 20.9.2016

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint