Avkriminalisering av drogbruk skapar debatt i Norden

Narkotika

Jessica Gustafsson
Publicerad 30 jan 2020

− Att avkriminalisera användningen av droger är en fråga som delar åsikterna. För personer som är beroende av droger är en avkriminalisering okomplicerad. Dessa personer är värda det. Men för unga personer som har ett nöjesrelaterat drogbruk sänder en avkriminalisering fel signaler enligt många, säger Torbjørn K. Brekke, direktör för folkhälsoavdelningen vid Norges hälso- och omsorgsministerium.

Torbjørn K. Brekke var en av talarna vid seminariet Avkriminalisera eller ej? som arrangerades av Nordens välfärdscenter och Norden i Fokus med anledning av ett medborgarinitiativ i Finland där en avkriminalisering av cannabisbruk föreslås.

I Norge utreds som bäst om landet ska gå in för en avkriminalisering av alla droger, inte enbart cannabis. Ansvaret för drogproblematiken skulle då flyttas från rättsväsendet till hälso- och sjukvården. En nationell kommitté, Rusreformutvalget, gav sin omfattande rapport Rusreform – fra straff til hjelp till hälso- och omsorgsministeriet och justitie- och beredskapsministeriet i december 2019.

I rapporten förespråkar kommittén en avkriminalisering av droganvändning. Motiveringen är bland annat att den kunskap som nu finns tillgänglig visar att kriminalisering av droganvändning har oavsiktliga negativa effekter, som stigmatisering, marginalisering och högre tröskel för att be om hjälp.

Samtidigt verkar det enligt kommittén inte finnas goda empiriska bevis för att straff har en förebyggande effekt. Rapporten är nu på remiss till april och enligt planerna ska riksdagen fatta beslut om frågan under första halvan av år 2021.

– Majoriteten av riksdagsledamöterna i Norge är för en avkriminalisering av droger men den stora frågan är: på vilket sätt ska vi avkriminalisera, konstaterar Torbjørn K. Brekke.

Reaktionerna på kommitténs rapport har i övrigt varit väldigt varierande i Norge.
– Som många andra länder är också Norge väldigt polariserat. Det är lättare att säga i vilka frågor man är av olika åsikter, i stället för att säga vad man är överens om.

Bild av Torbjørn K. Brekke från Norges hälso- och omsorgsministerium, han var en av deltagarna i seminariet om cannabis.
Torbjørn K. Brekke från Norges hälso- och omsorgsministerium tror att många fler länder har fattat beslut om en avkriminalisering om tio år. Foto: Jessica Gustafsson.

Norge först ut i Norden

Norge är det första landet att föreslå en avkriminalisering av användning av droger i Norden.

– Vi är lite modiga i Norge som gör detta nu, det är ju som ett experiment. Av de nordiska länderna känns det som att i synnerhet Danmark och Finland noggrant följer med läget i Norge. Vad kan de lära sig av oss, hur ser läget ut om några år… Om tio år tror jag att många fler länder har fattat beslut om en avkriminalisering, säger Torbjørn K. Brekke.

I Finland är frågan aktuell i och med medborgarinitiativet om att avkriminalisera användningen av cannabis. Initiativet har undertecknats av närmare 60 000 finländare vilket betyder att riksdagen ska ta upp det till behandling.

Bild av Pekka Hakkarainen, forskningsprofessor vid Institutet för Hälsa och Välfärd, THL.
I Finland finns det en klar skillnad i både bruk av och attityderna gentemot cannabis jämfört med andra droger, säger forskningsprofessor Pekka Hakkarainen. Foto: Jessica Gustafsson.

I början av år 2018 skrev ledande experterna, forskningsprofessor Pekka Hakkarainen och utvecklingschef Tuukka Tammi vid Institutet för hälsa och välfärd i Finland, ett uppmärksammat blogginlägg på finska om att användningen av alla droger, inte bara cannabis, borde avkriminaliseras. Även här var motiveringen att samhället måste ta itu med drogbruk via social- och hälsovården i stället för med hjälp av strafflagar, att en avkriminalisering inte leder till ett större bruk, att personer med missbruk lättare kan få hjälp och inte stigmatiseras. Fler internationella organisationer, som Världshälsoorganisationen WHO och Global Commission on Drug Policy, är inne på samma linje.

Större press på att förnya drogpolitiken

I Finland finns det en klar skillnad i både bruk av och attityderna gentemot cannabis jämfört med andra droger. Det här beror enligt Pekka Hakkarainen på att allt fler kommer i kontakt med cannabis, antingen så att de själva använder eller känner någon som gör det. I Finland har cannabisanvändningen ökat stadigt. Närmare 1 miljon finländare har testat cannabis någon gång i sitt liv, ungefär 300 000 har använt cannabis under senaste året och omkring 35 000 använder cannabis varje vecka enligt statistik från Institutet för hälsa och välfärd (på finska).

– Debattklimatet kring cannabis är numera mer öppet och mångfasetterat. Det finns en allt större press på att reformera politiken och de yngre generationerna kräver också detta allt mer högljutt. 70 procent av finländarna under 35 år är av den åsikten att det inte är skadligt för hälsan att testa cannabis en eller två gånger, säger Pekka Hakkarainen.

Politiska ungdomsförbund för avkriminalisering

I Finland gav fem politiska ungdomsförbund (Unga Socialdemokrater, Samlingspartiets Ungdomsförbund, Svensk Ungdom, Vänsterunga och Gröna unga) i slutet av år 2019 ett gemensamt utlåtande på finska om att ingen ska straffas för innehav eller bruk av cannabis.

– Ämnet är svårt för politikerna eftersom de är rädda för att stämplas men vi i ungdomsförbunden vågar ta ställning. Det är ganska så vanligt att unga använder cannabis i dagens läge, konstaterar Amanda Pasanen, ordförande för Gröna unga och en av deltagarna i seminariets debattpanel.

Bild av seminariedeltagarna på cannabisseminariet som Nordens välfärdscenter var med och ordnade.
Forskningsprofessor Pekka Hakkarainen från Institutet för hälsa och välfärd, Gröna ungas ordförande Amanda Pasanen och projektchef Kim Kannussaari från EHYT deltog i seminariets paneldebatt.

Amanda Pasanen är för en avkriminalisering eftersom hon anser att drogpolitiken borde fokusera på vård framför straff.

– I nuvarande läge är tröskeln hög för att söka hjälp för drogrelaterade problem på grund av rädsla för bestraffning. Att cannabis har blivit allmännare hos unga under de senaste åren berättar också att kriminalisering inte är ett effektivt sätt att minska på användningen. Största delen av användarna är inte missbrukare. Kriminalstigmat och anmärkningar i polisens register fördjupar dessutom marginaliseringen av unga som är i fara att hamna i utkanterna av samhället.

Effekterna av en avkriminalisering oklara

Kim Kannussari, projektchef vid Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT), jobbar med ett projekt om intervention för unga cannabisanvändare. I paneldiskussionen förde han fram de farhågor som finns kring en eventuell avkriminalisering av cannabis.

– När det gäller ungas cannabisbruk vill vi hålla oss på nuvarande nivå eller ännu hellre minska bruket, förstås. Cannabis är en hälsoskadlig substans. Särskilt skadligt är cannabis för unga personer vars hjärnor fortfarande är under utveckling. Det finns en oro för att cannabisbruket bland unga kommer att fortsätta öka. Hur påverkar en avkriminalisering ungas cannabisbruk?
Kim Kannussaari är också oroad över vården.

– Missbruksvården borde vara mer omfattande och tillgänglig redan nu och framförallt om användningen ökar. I slutändan handlar det om en människorättsfråga. Varje person ska ha tillgång till hjälp och service, oberoende om du har ett missbruk eller ej, också när det kommer till skadereducerande åtgärder.

Nordens välfärdscenter arrangerade i samarbete med Norden i Fokus seminariet Avkriminalisera eller ej? i Helsingfors 23 januari. Du kan se hela seminariet, på finska och engelska, här.

FacebookXLinkedInEmailPrint