Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Regeringen intensifierar arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Negativ social kontroll

9 jan 2021

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är en högt prioriterad fråga för regeringen. Genom beslut om regleringsbreven för 2021 har regeringen fördelat drygt 240 miljoner kronor för arbetet mot våldet samt gett flera myndigheter uppdrag på området.

Ett flertal av uppdragen kommer att fokusera på att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck. Därtill har ytterligare 130 miljoner kronor tillförts länsstyrelserna och kommunerna för att stärka arbetet med att motverka våld. Flera satsningar mot våldet är att vänta under 2021 då det finns ytterligare medel avsatta.

Arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck måste ske brett i samhället och regeringen har därför inför 2021 beslutat om uppdrag till ett flertal myndigheter, varav några nu får en mer aktiv roll i arbetet. Ett flertal av uppdragen ska fokusera på att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

  • Skolverket tilldelas 11 miljoner kronor för att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom skolväsendet.
  • Statens institutionsstyrelse tilldelas 3 miljoner kronor för att utveckla och sprida kunskap inom myndigheten om hedersrelaterat våld och förtryck, det våldsförebyggande arbetet med pojkar, unga män och ungas partnerrelationer inklusive kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer.
  • Socialstyrelsen tilldelas 20 miljoner kronor för att fortsätta stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Av medlen till Socialstyrelsen ska delar gå till driften av telefonlinjen Välj att sluta, som riktar sig till personer som vill ändra ett våldsamt beteende i en nära relation. Telefonlinjen är viktig för det förebyggande arbetet och har redan visat sig fylla önskvärd funktion.
  • Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket ska fortsätta arbetet med att bli bättre på att upptäckta utsatthet för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck hos personer de möter i sin verksamhet. Tillsammans med Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten tilldelas myndigheterna 10 miljoner kronor.

För regeringen är det viktigt att det våldsförebyggande arbetet och stödet till våldsutsatta är långsiktigt. Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län ska som tidigare meddelats permanentas i form av ett nationellt kompetenscentrum. Länsstyrelsen i Östergötlands län tilldelas 30 miljoner kronor för uppdraget att förbereda inrättandet av detta kompetenscentrum. Kompetenscentret ska ha en stödjande roll till många myndigheter i deras uppdrag kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetet med att utveckla regionala resurscentrum för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck ska fortsätta och för detta ändamål avsätts 10 miljoner kronor till länsstyrelserna under 2021. Länsstyrelserna har länge haft uppdrag att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Från och med 2021 tilldelas de, som tidigare meddelats, permanenta medel på 100 miljoner kronor per år. Kommunerna tillförs 30 miljoner kronor för 2021 för att förbättra arbetet med återfallsförebyggande åtgärder riktade till våldsutövare. Även detta är en permanent satsning som från 2022 och framåt beräknas till 60 miljoner kronor.

Kunskapshöjande åtgärder är betydelsefulla i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Några exempel på utbildningsuppdrag som regeringen har beslutat inför 2021:

  • Jämställdhetsmyndigheten tilldelas 5 miljoner kronor för att fortsatt erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd om mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i samverkan med bland andra det nationella kompetensteamet vid länsstyrelsen i Östergötlands län, Nationellt centrum för kvinnofrid och Barnafrid vid Linköpings universitet.
  • Barnafrid vid Linköpings universitet tilldelas 2 miljoner kronor för ett förnyat uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för landets barnahusverksamheter om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tilldelas 4 miljoner kronor för att genomföra informationsinsatser rörande hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet, inklusive prostitution och människohandel. Informationen ska riktas till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga nyanlända och unga asylsökande i sitt arbete eller inom ideella engagemang.

Den nationella stödtelefonen för våldsutsatta (Kvinnofridslinjen) har under året sett en ökande mängd samtal. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet som driver stödtelefonen tilldelas 10 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med stärka och utveckla arbetet med stödlinjen.

Texten är hämtad från ett pressmeddelande från Regeringen

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: