Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Jämställd etablering (ESF-Projekt) – Matchning från dag 1

Labour Market Integration of Female Refugees

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor som arbetar eller studerar. Projektet Jämställd etablering har initierats som en del av denna handlingsplan.

Theory and knowledge

Tidigare studier har visat att de jobbförslag som arbetsförmedlare kommer med under individuella möten har positiva effekter för den som får dem, men att fördelningen av dessa möten inte är jämställda: Män får mer. Könsskillnaderna är störst inom etableringsprogrammets målgrupp. Det finns också indikationer på att effekten av insatser är större för män än för kvinnor. ännu mer större bland nyanlända arbetssökanden. Det finns därför ett behov både av mer ambitiösa interventioner utformade för att passa gruppen utrikes födda kvinnor, och mer kunskap om vad som kan vara effektiva åtgärder som för både män och kvinnor.

Projektverksamheten bygger på metoden Matchning från Dag 1 (MD1) som utvecklats inom först Stockholms stad och sedan Arbetsförmedlingens etableringskontor i Stockholm. MD1 är en intensifierad förmedlingsinsats med tydlig “place-then-train” – ansats där motiverade sökande snabbt får stöd att komma ut på en arbetsplats. En del i metoden består av inventering av bland annat deltagarens informella kompetenser, vilket ökar möjligheterna till matchning för personer som i vanliga fall inte kommer i fråga vid matchning.

Target group

Projektet riktar sig till kvinnor och män som har eller har haft rätt till insatser inom etableringsprogrammet (flyktinginvandrare och övriga skyddsbehövande, samt deras anhöriga), samt vid start i projektet haft uppehållstillstånd i upp till fyra år.

Expected results

Kommunikationen fokuserar på stöd till deltagaren och en förutsättning och en förväntning är att deltagaren har en vilja och ett mål att nå ett arbete.

Description of activity

I MD1 utgår arbetet från en företagsbank, där vakanser och arbetssökande ständigt fylls på för att hitta matchningar. Arbete med tidigare sökande underlättar arbetet med senare sökande. Metodens utgångspunkt är att alla deltagare är matchningsbara, samt att handläggaren, arbetsgivaren och deltagaren är lika viktiga parter för en lyckad matchning. Följande framgångsfaktorer lyfts i metodbeskrivningen;

  1. Utgå från deltagarnas kompetenser
  2. Kartläggning av arbetsgivare utifrån tillväxt, mångfald och företagskultur
  3. Identifiering av deltagares kontaktnät
  4. Vakansbank
  5. Arbeta i team
  6. Hållbar matchning – rätt person på rätt plats

Metoden MD1 Plus erbjuds efter bedömt behov hos deltagaren och består av två insatser som syftar till att påskynda matchningen. En gruppvägledningsinsats för de som inte har ett identifierat önskat arbete samt en insats som syftar till att deltagarna ska nå ett långvarigt fäste på arbetsmarknaden (individuellt introduktions- och uppföljningsstöd).

Competences

En utbildare med samordningsansvar finns anställd i projektet inom Matchning från dag 1, en utbildare med samordningsansvar finns anställd i projektet inom Matchning från dag 1 Plus samt 1 utbildare med samordningsansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering. Utöver dessa finns 2 anställda metodstödjare för att stötta lokala medarbetare. De lokala medarbetarna genomgår en kortare   obligatorisk utbildning inom den metod de ska arbeta i. Utbildningen är dels teoretisk, dels innehållande observationsövningar av steg i metodens process. Det finns framtaget metodbok (manual) för de som jobbar med insatsen.

Performer assessments

Vi planerar i dagsläget enkäter och eventuellt intervjuer med arbetsförmedlare för att fånga upp deras upplevelser av insatsen och deras arbetsglädje. Att ta hänsyn till arbetsförmedlarnas upplevelser och synpunkter är viktigt inför framtida lärdomar. Vi har även haft täta uppföljningar med arbetsförmedlare under projekttiden som uttrycker att insatsen gör stor nytta och är mycket positiv för målgruppen. Även en kvalitativ rapport är under produktion i dagsläget där positiva beskrivningar återkommer.

Documentation

Utöver Arbetsförmedlingens ordinarie dokumentationssystem finns Webbverktyg samt digitala verktyg framtagna specifikt för projektet där man kan följa processen både för arbetssökande samt arbetsgivare. Resultatuppföljningar har gjorts kontinuerligt med deltagande projektkontor.

Dissemination and implementation

Vi håller för närvarande på att ta fram metodmaterial.

Research / Evaluation

Resultatrapport om kortsiktiga effekter av jämställdhetsintegrerad matchning, publicerades 2020-06-18. Delrapport som använder data från projektets första år

Slutrapport för Jämställd etablering 

Kostnadsanalys för matchningsinsatser för nyanlända

Participant's view

En planering pågår i dagsläget för enkäter/intervjuer/deltagarberättelser, dels i utvärderingssyfte och även i kommunikationssyfte.

Economy

I resultatrapport om kortsiktiga effekter av jämställdhetsintegrerad matchning rapporten avsnitt 7 utvärderas kostnadseffektivitet.

Follow-up of the intervention / Monitoring

Metodtrogenhet har följts kontinuerligt och varit en viktig del av uppföljningen under projektperioden. Ämnet återkommer också i den kvalitativa rapport som är under produktion.

Read more

Länk till hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: